بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک­های سیاسی بر روی جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال‌توسعه طی سال­های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض­های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری به‌عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می­دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه، جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می­دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک­های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت­ها می­تواند منجر به افزایش سرمایه­گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال‌توسعه تا 5 دوره می­تواند منجر به افزایش سرمایه­گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می­دهد که در کشورهای درحال‌توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک­های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک­های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of property rights and political risk to attract foreign direct investment using with PVAR approach

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadzadeh 1
  • Khalil Jahangiri 1
  • Arash Refah-kahriz 2
  • Elnaz Valizadeh 2
2 M.A. in Economics, Urmia University
چکیده [English]

Goal
The attract of foreign direct investment for the economies of different countries, especially in the developing countries, is necessary due to the lack of sufficient resources to achieve development aims, as well as the possibility of technology transfer and competitive production. According to the advantages of foreign capital inflows in terms increase of productivity, simultaneous entry of technology and competitive production, this kind of investment has always been the attention of economic researchers and planners. But the level of entry of this capital can be to a large extent, associate with the legal structure and political risks of societies. Political forces in a given society may sabotage for the profitability or endeavors of multinational corporations to achieve their other goals that will have a negative impact on them. Also, if a country seeks to attract foreign investment, it must protect property rights. Of course, the protection of property rights requires cost, but the important point is that the burden of supporting property rights for countries with strong institutional institutions is far less that of countries with lower institutional quality.
Method
 Hence, the present study, considering the global changes and current situation in the economies of developing countries, examines the effect of protecting property rights and political risks on the attraction of foreign direct investment in the 52 selected developing countries during the 1990-2015 period by applying the Panel VAR approach. In in this study, than Internal conflict Index was used as a representative of the country's political risk index that provided by the International Country Risk Guide Methodology. Also, than index provided by the Fraser Institute was used for property rights.To use this method first, we investigates stationary data with Im et al (2003) test. After ensuring that the variables are stationary, using the lowest amount of information criterias, the optimal lag was selected. Then the stability test was performed. After testing the stability of the model, in order to investigate the effect of the shock of a variable on the other variable in model, the analysis of impulse response functions and the error variance decompositions of variables are investigated.
Results 
The results of the study demonstrate that, due to a positive shock in the political situation in developing countries, the attraction of foreign direct investment is strongly reacts positively. The positive reaction of the FDI to political risk shocks from the second to the seventh year has slowed down with a gentle slope and it’s indicative of that the consequences of the existence of safe conditions in host countries could for a long time, lead to an increase in foreign investment in these countries. As well as, due to a positive shock in the laws of the developing countries, the attraction of foreign direct investment is increase so that, the positive reaction of the FDI to the positive shock of property rights indicates that the existence of laws based on increasing ownership of property in host countries is up to five period that it could be lead to an increase in foreign investment in those countries. In addition, the findings indicate that in developing countries, among selected variables, the impact of political risk shocks and GDP growth is greater than the impact of other variables such as property rights shocks and the degree of openness trade on attracting foreign investment.
Conclusion
Therefore, in order to increase their share of the international flow of foreign direct investment, officials in developing countries need to high attention to the improvement and stability of their political conditions. Also, considering the effects of the degree of trade openness on FDI, paying attention to commercial freedom and facilitating the flow of imports and exports can be able regarded as a positive sign for foreign investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Property Rights
  • Political Risk
  • Foreign Investment Direct
  • PVAR Approach
آلبوسویلم، مسلم؛ کریمی، حسین و نوری بخش، محمد (1390). «تأثیر ریسک‏های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد: کشورهای عضو گروه D-8)»، پژوهش­های اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 18(2): 25-49.
بهرامی، جاوید و پهلوانی، مصیب (1393). «تأثیر جهانی­شدن بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب MENA با استفاده از روش GMM»، پژوهش­های اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 21(8): 205-227.
درگاهی، حسن (1385). «عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس‌هایی برای اقتصاد ایران»، شریف ویژه علوم مهندسی(ویژه مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد)، 22(36): 57-73.
سلمانی، بهزاد؛ پناهی، حسین و جمشیدی، عذرا (1393). «بررسی اثر شوک‌های تروریسم بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا». اقتصاد و توسعه منطقه‌ای (دانش و توسعه)، شماره 8: 205-180.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و احمدی روشن، زهرا (1390). «بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و G7»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 60: 163-183.
شاه­آبادی، ابوالفضل، محمودی، عبدالله (1385). «تعیین­کننده­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران»، جستارهای اقتصادی، 3(5): 89-126.
صمدی، علی‌حسین و مهرپور، فریبا (1392). «بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، 2(7): 87-110.
فتحی، سعید و کبیری­پور، وحید (1391). «بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی و تأثیر آن بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی»، بررسی­های بازرگانی، شماره 52: 20-33.
فطرس، محمدحسن و نجارزاده نوش­آبادی، ابوالفضل (1389). «بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه D8»، رشد فناوری، 6(24): 39-46.
کاظمی، مهین‌دخت (1393). «تأثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل، 3(1): 92-72.
مداح، مجید و دل­قندی، مژده (1392). «بررسی اثر کیفیت نهادها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی 8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده‌های تابلویی)»، پژوهش­های اقتصاد و توسعه منطقه­ای، 20(6): 133-156.
مرزبان، حسین و نجاتی، مهدی (1391). «ارزیابی اثر ناشی از سرریز سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بخش صنعت بر اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، 1(4): 151-180.
مؤتمنی، مانی و آریانی، فائزه (1392). «تأثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(18): 1-15.

مهدوی، ابوالقاسم و برخورداری، سجاد (1386). «حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد ایران)»، مجله دانش و توسعه، 24(15): 35-11.

مهدوی­عادلی، محمدحسین؛ حسین ‌زاده بحرینی، محمدحسین و جوادی، افسانه (1387). «تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط»، دانش و توسعه، 15(24): 85-102.
هادی زنوز، بهروز و کمالی دهکردی، پروانه (1388)؛ «اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 13(39): 113-136.
Abdel-Latif, A., Schmitz, H. (2010). “The politics of investment and growth in Egypt: towards a new approach”, Development Policy Review, 29(4): 433-458.
Albuquerque, R. (2003). “The composition of international capital flows: risk sharing through foreign direct investment”, Journal of International Economics, 61(2): 353-383.
Al-Khouri, R. and Khalik, M. U. A. (2013). “Does political risk affect the flow of foreign direct investment into the Middle East North African region?”, Journal of Global Business and Technology, 9(2): 47-59.
Alon, I. and Herbert, T. T. (2009). “A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm”, Business Horizons, 52(2): 127-137.
Amini, C. (2014). FDI and property rights in resource-rich countries. In International Business and Institutions after the Financial Crisis (pp. 53-72). Palgrave Macmillan UK.
Anyanwu, J. C. (2011).  Determinants of foreign direct investment inflows to Africa, 1980-2007. African Development Bank Group.‏
Awokuse, T. O. and Gu, W. G. (2015). “Does foreign intellectual property rights protection affect US exports and FDI?”, Bulletin of Economic Research, 67(3): 256-264.‏
Baek, K. and Qian, X. (2011). “An analysis on political risks and the flow of foreign direct investment in developing and industrialized economies. Economics”, Management and Financial Markets, 6(4): 1-35.
Benáček, V.; Lenihan, H.; Andreosso‐O'Callaghan, B.; Michalíková, E. and Kan, D. (2014). “Political risk, institutions and foreign direct investment: how do they relate in various European countries?”, The World Economy, 37(5): 625-653.‏
Brunetti, A. and Weder, B. (1998). “Investment and institutional uncertainty: a comparative study of different uncertainty measures”, Review of World Economics, 134(3): 513-533.‏
Busse, M. and Hefeker, C. (2007). “Political risk, institutions and foreign direct investment”, European journal of political economy, 23(2): 397-415.‏
Campi, M. and Duenas, M. (2016). “Intellectual property rights and international trade of agricultural products”, World Development, 80: 1-18.‏
Canova, F. and Ciccarelli, M. (2013). Panel Vector Autoregressive Models: A Survey. The views expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect those of the ECB or the Eurosystem. In VAR Models in Macroeconomics–New Developments and Applications: Essays in Honor of Christopher A. Sims (pp. 205-246). Emerald Group Publishing Limited.
Daude, C., Stein, E. (2007). “The quality of institutions and foreign direct investment”, Economics & Politics, 19(3): 317-344.‏
Demirhan, E. and Masca, M. (2008). “Determinants of foreign direct investment flows to developing countries: a cross-sectional analysis”, Prague economic papers, 4(4): 356-369.
Du Toit, G. (2013). Political risk factors: what Chinese companies need to assess when investing in Africa. URL:http://www.ccs.org.za/wp-content/uploads/2013/09/CCS_DP_Political-Risk_Gerda_du_Toit_Online_2013.pdf. Date of Access: 15.02.2014.
Dunning, J. H. (2001). “The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future”, International Journal of the economics of business, 8(2): 173-190.
Erramilli, M. K. and Rao, C. P. (1993). “Service firms' international entry-mode choice: A modified transaction-cost analysis approach”, The Journal of Marketing, 57(3): 19-38.
Esew, N. G. and Yaroson, E. (2014). “Institutional quality and foreign direct investment (FDI) in Nigeria: A prognosis”, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 19(6): 37-45.‏
Gastanaga, V. M.; Nugent, J. B. and Pashamova, B. (1998). “Host country reforms and FDI inflows: How much difference do they make?”. World development, 26(7): 1299-1314.
Glass, A. J. and Saggi, K. (2002). “Intellectual property rights and foreign direct investment”. Journal of International economics, 56(2): 387-410.‏
Grosse, R. and Trevino, L. J. (1996). “Foreign direct investment in the United States: An analysis by country of origin”, Journal of international business studies, 27(1): 139-155.
Hayakawa, K.; Kimura, F. and Lee, H. H. (2013). “How does country risk matter for foreign direct investment?”, The Developing Economies, 51(1): 60-78.‏
Heidenreich, S.; Mohr, A. and Puck, J. (2015). “Political strategies, entrepreneurial overconfidence and foreign direct investment in developing countries”. Journal of World Business, 50(4): 793-803.
Holburn, G. L. and Zelner, B. A. (2010). “Political capabilities, policy risk, and international investment strategy: evidence from the global electric power generation industry”, Strategic Management Journal, 31(12): 1290-1315.
Holtz-Eakin, D.; Newey, W. and Rosen, H. S. (1988). “Estimating Vector Autoregressions with panel data”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 56(6): 1371-1395.‏
Howell, L. D. and Chaddick, B. (1994). “Models of political risk for foreign investment and trade: An assessment of three approaches”, The Columbia Journal of World Business, 29(3): 70-91.
Hsu, J. and Tiao, Y. E. (2015). “Patent rights protection and foreign direct investment in Asian countries”, Economic Modelling, 44: 1-6.
ICRG. https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg
Jinjarak, Y. (2007). “Foreign direct investment and macroeconomic risk”. Journal of Comparative Economics, 35(3): 509-519
Jun, K. and Singh, H. (1996). “The determinants of foreign direct investment in developing countries”, Transnational Corporation, 5(2): 67-105
Kasatuka, C. and Minnitt, R.C.A. (2006). “Investment and non-commercial risks in developing countries”. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 106: 849-856.

Kashcheeva, M. (2013). “The role of foreign direct investment in the relation between intellectual property rights and growth”. Oxford Economic Papers, 65(3): 699-720.

Kendrick, T. (1996). “Cardiovascular and respiratory risk factors and symptoms among general practice patients with long-term mental Illness”. The British Journal of Psychiatry, 169(6): 733-739.
Knack, S. and Keefer, P. (1995). “Institutions and economic performance: cross‐country tests using alternative institutional measures”. Economics & Politics, 7(3): 207-227.
Kolstad, I. and Tondel, L. (2002). Social development and foreign direct investments in developing countries. Chr. Michelsen Institute.
Kyrkilis, D. and Koboti, S. (2015). “Intellectual property right as determinants of foreign direct investment entry mode, case of Greece”, Procedia Economics and Finance, No. 19: 2-16.
Lee, J. Y. and Mansfield, E. (1996). “Intellectual property protection and US foreign direct investment”. The review of Economics and Statistics, 181-186.‏
Lee, M. and Park, D. (2013). Intellectual property rights, quality of institutions, and foreign direct investment into developing Asia.‏ Working Paper, No. WPS135822.
Lehnert, K.; Benmamoun, M. and Zhao, H. (2013). “FDI Inflow and human development: Analysis of FDI's impact on host countries' social welfare and infrastructure”. Thunderbird International Business Review, 55(3): 285-298.‏
Majeed, M. T. and Ahmad, E. (2008). “Human capital development and FDI in developing countries”. The Journal of Economic Cooperation, 29(3): 79-104.
Markowitz, H. (1952). “Portfolio selection”. The journal of finance, 7(1): 77-91.‏
Maskus, K.E. (1998). “The International Regulation of Intellectual Property”. Weltwirtschaftliches Archiv, 134(2): 186-208.‏
Masron, T. A. and Abdullah, H. (2010). “Institutional quality as a determinant for FDI inflows: evidence from ASEAN”. World Journal of Management, 2(3): 115-128.‏
Nieman, M. D. and Thies, C. G. (2012). Property rights regimes, technological innovation, and foreign direct investment. Under review paper.
Noorbakhsh, F.; Paloni, A. and Youssef, A. (2001). “Human capital and FDI in flows to developing countries: New empirical evidence”. World development, 29(9): 1593-1610.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
Pan, Y. and Li, X. (2000). “Joint venture formation of very large multinational firms”. Journal of International Business Studies, 31(1): 179-189.
Pesaran, M. H. and Smith, R. (1995). “Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels”. Journal of Econometrics, 68(1): 79-113.
Reiter, S. L. and Steensma, H. K. (2010). “Human development and foreign direct investment in developing countries: the influence of FDI policy and corruption”. World development, 38(12): 1678-1691.‏
Rummel, R. J. and Heenan, D. A. (1978). “How Multinationals Analyze Political Risk”. Harvard Business Review, 56(1): 67-76.
Shi, Y. (2001). “Technological capabilities and international production strategy of firms: The case of foreign direct investment in China”. Journal of World Business, 36(2): 184-204.‏
Smarzynska, B. K. (2002).  The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies. World Bank Publications.
Smeets, R. and de Vaal, A. (2016). “Intellectual property rights and the productivity effects of MNE affiliates on host-country firms”. International Business Review, 25(1): 419-434.‏
Solow, R. M. (1956). “A contribution to the theory of economic growth”. The Quarterly Journal of Economics, 70(1): 65-94.‏
Sudsawasd, S. and Chaisrisawatsuk, S. (2014). “FDI inflows and outflows, intellectual property rights, and productivity growth”. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 5(3): 1-21.
Tanaka, H. and Iwaisako, T. (2014). “Intellectual property rights and foreign direct investment: A welfare analysis”. European Economic Review, 67: 107-124.‏
Tuman, J. P. and Shirali, M. (2017). “The political economy of Chinese foreign direct investment in developing areas”. Foreign Policy Analysis, 13(1): 154-167.
Türkay, K. (2014). Politik Risk. URL: http://www.sistematikrisk.com/ 2013/12/27/politik-risk-ve-kaos/. Date of Access: 16.03.2014.
UNCTAD (2006). World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. United Nation.
Vadlamannati, K. C. (2012). “Impact of political risk on FDI revisited-an aggregate firm-level analysis”. International Interactions, 38(1): 111-139.‏
Vijayakumar, N.; Sridharan, P. and Rao, K. C. S. (2010). “Determinants of FDI in BRICS countries: A panel analysis”. International Journal of Business Science & Applied Management, 5(3): 1-13.‏
Wafo, G. L. K. (1998). Political Risk and Foreign direct Invastment; Faculty of Economics and Statistics, University of Konstanz, Germany.
Walsh, J. P. and Yu, J. (2010). Determinants of foreign direct investment: A sectoral and institutional approach.‏ IMF Working Paper WP/10/187 Asian Pacific Department.
Wheeler, D. and Mody, A. (1992). “International investment location decisions: The case of US firms”. Journal of international economics, 33(1-2): 57-76.
Wisniewski, T. P. and Pathan, S. K. (2014). “Political environment and foreign direct investment: Evidence from OECD countries”. European Journal of Political Economy, 36l: 13-23.
Yu, P. K. (2007). Intellectual property, economic development, and the China puzzle. In Gervais, D. (ed). Intellectual property, trade and development: strategies to optimize economic development in a TRIPS-plus era. Oxford University Press.‏
Zhang, H. and Yang, X. (2016). “Trade-related aspects of intellectual property rights agreements and the upsurge in foreign direct investment in developing countries”. Economic Analysis and Policy, 50: 91-99.