معرفی و محاسبه تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی

چکیده

با توجه به این‌که تابع تولید به‌عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در تجزیه‌وتحلیل‌­های اقتصادی می‌­باشد، در این مطالعه، تابع تولیدی معرفی و برآورد شده که متأثر از تعاملات مجزای سرمایه با نیروی کار و انرژی است. تابع تولید فیزیکی بر مبنای نیرویی است که از طریق سرمایه، کار تولید می­‌کند و جایگاه ویژه­ای را برای نهاده سرمایه در توابع تولید قائل است. همچنین در این مطالعه تلاش شده است در کنار برآورد تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران در طول دوره‌­ی 1395-1353، از دو تابع تولید رایج دیگر؛ تابع تولید کاب­داگلاس و ترانسلوگ جهت مقایسه و تعیین نتایج اقتصادسنجی قابل‌اعتمادتری استفاده شود. لازم به ذکر است که حالت­‌های مختلفی برای برآورد توابع تولید در نظر گرفته شده تا بهترین نتایج ممکن به‌دست آید که ازجمله آن می‌­توان به روش حداقل مربعات معمولی و روش تصحیح خطا اشاره کرد که در کنار آن­ها نیز توابع تولید با در نظر گرفتن نهاده انرژی و بدون آن بررسی شدند. نتایج آزمون­های تشخیص و درستی مدل و همچنین ضرایب متغیرها در برآورد توابع بیانگر آن است که تابع تولید فیزیکی دارای الگوی مناسب­تری نسبت به دو تابع دیگر برای اقتصاد ایران است. در بین نهاده­های تولید، سرمایه­ فیزیکی (85/2 درصد) و نیروی­کار (95/1 درصد) دارای بیشترین تأثیر بر روی تولید هستند و این نشان­دهنده اهمیت سرمایه­‌گذاری­ و سرمایه ­انسانی در اقتصاد کشور است که بایستی به‌صورت بهینه و با برنامه‌­ریزی در زیرساخت­‌ها، آموزش و مهارت نیروی کار انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Calculation of the physical production function for the Iran economy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Karimi 1
  • maryam heidarian 2
1 Assistant Professor of Economics, Razi University
2 Ph.D. student of Public Economics, Razi University
چکیده [English]

Purpose: The production function is the technical relation of converting inputs into products. The production function is a completely physical concept and simply shows the relationship between output and production inputs. Regarding the selection of key production factors, in the initial research, has been highlighted work role and physical capital, along with other factors, but the use of energy has not been sufficiently addressed as a major input of production. Considering that energy use is necessary at all stages of production and there is no production possibility without energy consumption, in the last few decades research has been carried out to investigate the role of energy in production functions. Some have used physical laws to justify the use of energy in economics and production. In the present study, the production function called "physical production function" is introduced by the definition of work in physics, which suggests that capital interactions with labor and energy are separated. Thompson (2016) states that the output elasticity of energy is twice that of labor. Energy is underpaid relative to productivity suggesting monopsony power in the energy market. In contrast, overpaid labor faces elastic own substitution. Capital is characterized by inelastic substitution. Changes in the price of energy induce substitution toward labor but little substitution toward capital.
Method: Considering that the production function is an important economic tool in economic analysis, in this study, the production function is introduced and estimated, which is influenced by the separate interactions of capital with labor and energy. Also, in this study, along with the estimation of the physical production function for the Iran economy during the period of 1974-2016, have been used other of two production functions; Cobb Douglas and Translog production function is used to compare and determine the more reliable econometric results.
Findings: In this study, in order to select the appropriate production function for the Iran economy, we will estimate the Cobb-Douglas, Translog and physical production functions, then the significance of the coefficients as well as the conformity and compatibility of parameters and elasticities are considered by economic theories, according to Thompson (2016), and finally, by using of the correct diagnosis tests of the model, the proper production function is selected.It should be noted that different states are considered for estimation production functions in order to obtain the best possible results, including the method of ordinary least squares and error correction method, with considering energy input in production functions.
The results of the model diagnostic and the accuracy tests as well as the variables coefficients in the estimation of functions indicate that the physical production function has a more suitable pattern than other two functions for the Iran economy. Among the production inputs, physical capital (0.85%) and labor force (1.95%) have the greatest impact on production. The effect of labor force increase on production (except to Translog) have a ​​positive and significant and in the physical production function of this coefficient is 1.95%. Energy in physical production function estimation have a share of 0.90%.
Conclusions: Separate capital-labor interactions with labor and energy have led to more reliable econometric characteristics as well as more sensible economic outcomes. Among production inputs, physical capital have the greatest impact on production, which indicates the importance of investments in the country's economy, which should be optimally and with planning in the infrastructure of the country. Because it has the ability to move the manufacturing sector in an optimal combination of labor and technology, and, with the trade boom improving living standards and economic growth. Meanwhile, Iran has suffered from lack of investment and production from the beginning of the planning process and the development path. The results of the estimation of the physical production function emphasize capital and its interaction with other inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Production Function
  • Capital
  • Labor Force
  • Energy Consumption
  • Iran
اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، علی­حسین (1393). «برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده­ها در ایران با استفاده از تابع تولید CES چندمرحله­ای»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(9): 37-25.
اسلاملوئیان، کریم و استادزاد، علی­حسین (1395). «برآورد تابع تولید مناسب برای ایران با وجود نهاده انرژی و تحقیق و توسعه: روش الگوریتم ژنتیک»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(1): 48-21.
اعظم­زاده شورکی، مهدی؛ خلیلیان، صادق و مرتضوی، سید ابوالقاسم (1390). «انتخاب تابع تولید و برآورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 19(76): 230-205.
دبرتین، د. ال. (1376). اقتصاد تولید کشاورزی، ترجمه موسی­نژاد و نجارزاده، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
وافی­نجار، داریوش (1384). «تحلیل آماری و بررسی رابطه علیت گرانجری تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و محاسبه کشش نهاده­ای انرژی با استفاده از تابع تولید (1382-1346)»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 5: 73-55.
Ayres, R. U.; Ayres, L. W. and B. Warr (2003). “Energy, Power and Work in the US Economy (1900-1998)”, Energy, 28: 219-273.
Kmenta, J. (1967). “On Estimation of the CES Production Function”, International Economic Review, 8: 180-189.
Lindenberger, D. (2003). Service Production Functions; EWI Working Paper No.03.02, Institute of Energy Economics, University of Cologne (EWI), http://hdl.handle.net/10419/23150.
Mishra, S.K. (2006). A Note on Numerical Estimation of Sato’s Two-Level CES Production Function; SSRN at http://www.ssrn.com/author=353253.
Stern, D.I. (2000). “A Multivariate Cointegration Analysis of the Role of Energy in the US Macroeconomy”, Energy Economics, 22: 267-283.
Thompson, H. (2016). “A physical production function for the US economy”. Energy Economics, 56. 185-189.
Thompson, H. (2014). “An energy factor proportions model of the US economy”. Energy Economics. 43: 1-5.