بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران

چکیده

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده‌دارند. پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک‌ها است. اعطای وام یکی از فعالیت‌های اصلی اکثر بانک‌ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می‌پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می­گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده‌ی وام به ‌مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه­های تجاری و توسعه‌ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک­ها را تحت تأثیر قرار می­دهند. از این‌رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و سیکل­های تجاری بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره‌ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل‌یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها روش اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی است و نرم‌افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه‌ی مالی، چرخه­های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن‌که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به‌دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به‌منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Financial Development and Business Cycles on Bank Risk in Iran

نویسندگان [English]

  • mansour zaranezhad 1
  • masoud khodapanah 2
  • niloofar khadivi 3
2 Assistant Professor in Economics
3 Graduant student in Economics
چکیده [English]

Banks as the financial institutions of the economy have a significant role in the financial intermediation. Therefore, savings, investment, production, employment and growth in the national economy are affected by the decisions and proceedings of the banks. Lending credits have been always considered as the main function of the banks and the change of the economic circumstances can affect the banking risk. As the repayment of the borrowers may decrease over time, the main issues that all banks usually face with are credit risk and non-performing loans. One of the most serious challenges that the country’s banking system is facing with in recent years has been the increasing amount of uncollectible bank debt and non-performing loans. Banks in Iran have too much non-collectible corporate debt on their books. This is due to the bank-centered financial and monetary markets of the country, and the most significant role of banks in creating credit and the liquidity in the country. At present, most of the banks in Iran are facing with lack of resources which has greatly been reduced their ability to finance the projects and boost banking resources. This has led to an increase in bank bankruptcy probability. Considering the above mentioned factors, identifying the factors affecting bank credit risk is very important. Business cycles and financial development are considered as two main factors which affect the credit risk and non-performing loans. Business cycles are a kind of systematic fluctuations in macroeconomic activities of countries that are often emerged by firm’s business activities. A cycle with a period of economic prosperity, which simultaneously occurs in various economic activities, begins and ends with a period of stagnation and contraction. These changes are repeated over and over again, and varying from one year to several years. Therefore, the credit risk of banks is closely related to business cycles, because during the recession, the bank leverage is low, and it is high during the boom period. During the economic boom, banks offer more facilities to businesses and reduce new loans in times of economic downturn. The other main factor affecting the credit risk and non-performing loans is financial development. Financial markets in which debt and financial assets are exchanged are channels for saving that are influenced by technical and general changes, as well as changes in laws and regulations. The set of factors, policies and institutions that lead to deep and extensive access to financial services will lead to financial development. The development of financial markets, with a positive impact on economic activity, will increase the productivity of financial services, risk management, allocation of capital and resource mobilization. Financial markets can play an important role in economic growth, since financial efficiency transfers capital from savers to borrowers and directs resources to productive and profitable investment projects. Of course, the development of financial markets for the economy involves opportunities and threats, because on the one hand, by optimizing the allocation of capital, firms increase the opportunity for economic growth, but on the other hand it can risk the financial system.  Therefore, the purpose of the current study was to investigate the effects of financial development and business cycles on the credit risk of the banks for a selection of Iranian banks during the period from 2006-2014 using panel data approach and Eviews software. The model of the research is the modified model of Vithessonthi and Tongurai (2016). The integration and cointegration tests showed that the variables are integrated and there are a significant long-run equilibrium relationship among these variables. The results of the study using panel data and fixed-effects model indicated that financial development and business cycles have negative effects on the credit risk of the banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit risk
  • business cycles
  • financial development
  • Panel Data
امامی، کریم و محرابیان، آزاده (1389). «تأثیر نوسان­های چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 10: 86-59.
جلایی، عبدالمجید؛ جعفری، محسن و جعفری، سعید (1393). «بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی شدن در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 3(9): 93-75.  
خوش­سیما، رضا و شهیکی­تاش، محمدنبی (1391). «تأثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، 17(4): 94-69.
شاهچراغ، مهشید؛ حسن­زاده، علی و میرهاشمی، سیمین السادات. (1393). «تأثیر چرخه های تجاری بر سرمایه پشتیبان در نظام بانکی ایران»، فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی، سال هفتم، شماره ۲۱: 423-407.
ﺻﻴﺎدزاده، ﻋﻠﻲ و آﻟﻦ، جمال دﻳﻜﺎﻟﻪ (1387). «ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋگی­های ادوار ﺗﺠﺎری دراﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در دوره 1338-1385»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫش­ها و ﺳﻴﺎست­های اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎلﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 46 : 82-63.
مهرارا، محسن و مهران­فر، مهدی. (1392). «عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک». فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال هفتم، شماره یک (پیاپی 21): 37-21.
نورانی، محمدرضا؛ امیری، حسین و مجمدیان، عادل. (1391). «رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه». فصلنامه علمی پژوهشی، سال دوم، شماره ششم، صص: 44-11.
نیلی، فرهاد؛ شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1394). «بررسی تعین خلق نقدینگی و نقش واسطه­گری مالی بانک­ها در ایران». فصلنامه روند، شماره 7: 50-13.
یوسفی­پور، رویا (1389). «ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی». ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ: 52-33.
Acharya, V. and Naqvi, H. (2012). “The Seeds of a Crisis: A Theory of Bank liquidity and Risk Taking over the Business Cycle”. Journal of Financial Economics, 106: 349-366.
Adesina, K. S. and Mwamba, J. M. (2016). “Do Basel III Higher Common Equity Capital Requirements Matter for Bank Risk-taking Behaviour? Lessons from South Africa”. Aferican Developmnet Review, 28(3): 319-331.
Adrian, T. and Shin, H.S. (2010). “Liquidity and Leverage”. Journal of Financial Intermediation, 19(3): 418-437.
Awojobi, O. (2011). “Analysing Risk Management in Banks: Evidence of Bank Efficiency and Macroeconomic Impact “. Journal of Money, Investment and Banking, 22: 162-147.
Baltagi, B.H.; Demetriades, P.O. and Law, S.H. (2009). “Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data”. Journal of Development Economics, 89(2): 285-296.
Bikker, J. and Metzemakers, P. (2005). “Bank Provisioning Behaviour and Procyclicality”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15: 141-157.
Black, F. and Cox, J.C. (1976). “Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions”. Journal of Finance, 31(1): 351-367.
Branco, T.A.P. (2015). Macro Determinants of Nonperforming Loans in Portugal. (Doctoral Dissertation, NOVA-School of Business and Economics).
Carvalloa, O.; Kasmanb, A. and Busun, S.K. )2015(. “The Latin American Bank Capital Buffers and Business Cycle: Are They Pro-Cyclical?”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 36: 148-160.
Castro, V. (2013). “Macroeconomic Determinants of the Credit risk in the Banking System: The Case of the GIPSI”. Economic Modelling, 31: 672-683.
Chaibi, H. and Ftiti, Z. (2015). “Credit Risk Determinants: Evidence from a Cross-Country Study”. Research in International Business and Finance, 33: 1-16.
Chava, S. and Purnanandam, A. (2011). “The Effect of Banking Crisis on Bank-Dependent Borrowers”. Journal of Financial Economics, 99: 116-135.
Chinn, M.D. and Ito, H. (2006). “What matters for financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions”. Journal of Development Economics, 81(1): 163-92.
Claessens, S.; Dell’Ariccia, G.; Igan, D. and Laeven, L. (2010). “Cross-country Experiences and Policy Implications from the Global Financial Crisis”. Economic Policy, 25(62): 267-293.
Claessens, S.; Kose, M. A. and Terrones, M. E. (2012). “How Do Business and Financial Cycles Interact?”. Journal of International Economics, 87(1): 178-190.
Coricelli, F. and Roland, I. (2008). Finance and Growth: When Does Credit Really Matter?, CEPR Discussion Papers, No. 6885.
Demirgüç-Kunt, A. and Detragiache, E. (2000). “Monitoring Banking Sector Fragility: A Multivariate Logit Approach”. World Bank Economic Review, Volume 14, Issuue 2: 287-307.
Demirguc-Kunt, A. and Levine, R. (1995). “Stock Market Development and Financial Intermediaries: Stylized Facts”. World Bank Economic Review, Volume 10, Issuue 2: 223-239.
Dimond, D. (1991). “Monitoring and Reputation: The Choice between Bank Loans and Directly Placed Debt”. Journal of Political Economy, 99(4): 689-721.
Fischer, R. and Valenzuela, P. (2013). “Financial Openness, Market Structure and Private Credit: An Empirical Investigation”. Economic Letters, 121(3): 478-481.
Guiso, L.; Sapienza, P. and Zingales, L. (2004). “Does Local Financial Development Matter?” The Quarterly Journal of Economics, 19(3): 929-969.
Hackbarth, D.; Miao, J. and Morellec, E. (2006). “Capital Structure, Credit Risk and Macroeconomic Conditions”. Journal of Financial Economics. 82(3): 519-550.
Hassan, K.M. and Hussain, M.E. (2008). “Basel II and Bank Credit Risk: Evidence from the Emerging Markets”. Networks Financial Institute. Working Paper No. 2006-WP-10.
Hodrick, R.J. and Prescott, E.C. (1997). “Postwar US Business Cycle: An Empirical Investigation”. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1): 1-16.
Busun, S.K. and Kasman, A. (2015). “A Note on Bank Capital Buffer, Portfolio Risk and Business Cycle”. Ege Academic Review, 15(1): 1-7.
Levine, R. (1997). “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”. Journal of Economic Literature, 35(2): 688-726.
Longstaff, F.A. and Schwartz, E.S. (1995). “A Simple Approach to Valuing Risky fixed and floating Rate Debt”. Journal of Finance, 50(3): 789-819.
Marcucci, J. and Quagliariello, M. (2009). “Asymmetric Effects of the Business Cycle on Bank Credit Risk”. Journal of Banking & Finance, Volume 33, Issue 9: 1624-1635.
McKinnon, R. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, D.C: Brookings Institution.
Merton, R.C. (1995). “A Functional Perspective of Financial Intermediation”. Financial Management, 24(2): 23-41.
Miyajima, H. and Yafeh, Y. (2007). “Japan’s Banking Crisis: An Event-study Perspective”. Journal of Banking & Finance, 31(9): 2866-2885.
Saadaoui, Z. (2014). Business cycle, market power and bank behaviour in emerging countries. International Economics. 139: 109-132.
Shaw, E. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press.
Shim, J. (2013). “Bank Capital Buffer and Portfolio Risk: The Influence of Business Cycle and Revenue Diversification”. Journal of Banking and Finance, 37(3): 761-772.
Vithessonthi, C. (2014a). “The Effect of Financial Markets Development on Bank Risk: Evidence from Southeast Asian Countries”. International Review of Financial Analysis, 35: 249-260.
Vithessonthi, C. (2014b). “Financial Markets Development and Bank Risk: Experience from Thailand during 1990-2012”. Journal of Multinational Financial Management, 27: 67-88.
Vithessonthi, C. and Tongurai, J. (2016). “Financial Markets Development, Business Cycles, and Bank Risk in South America”. Research in International Business and Finance, 36: 472-484.