رهیافت اقتصادی در شکل‌گیری شبکه مهاجرین داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصادسنجی دانشگاه مازندران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل­گیری شبکه مهاجرین داخلی می­پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه­های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین ­بار جهت انجام مطالعه شبکه به­جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به­طور مستقیم از داده­های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل­گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده­های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل­گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به‌عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده­اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان­دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم­دوره و همچنین قدیمی­تر است. یکی دیگر از نوآوری­های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه‌بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می­یابد و این نتیجه­گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Internal Migrant Networks An Economics Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Habibdoust 1
  • zahra almei 2
1 University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

Introduction
We are embedded by our social networks. Social networks or connections has had important role in shaping of agents behavior. “While the importance of embeddedness of economic activity in social settings has been fundamental to sociologists for some time, it was largely ignored by economists until the last decade”.(Zenou, 2016). The role of social networks in shaping behavior and formation of networks has received increasing attention recent years. Some central questions in the area of economics of social networks are as follows. How agents are affected by their social networks’ member? How our connections can improve our output? Why there are different shape of networks? Which factors are important in formation of network? Which networks are efficient and stable? Migration, by nature, is a phenomena that is involved in relationship and contacts. In this regards, migration is an attractive area in economics of social network. While there are several economic theory about migration, from theories of initiation and perpetuationofmigration to theories of migration’s welfare effect, some economists has done research about economic, social and cultural assimilation of migrants. In this line of research, formation of migrants’ network is a new open issue. Which factors are important in formation of network of migrants? Which shape of network would emerge in short run and long run? And so on.
The paper aims to find essential factors which are important factor in shaping network. Moreover, optimal level of effort migrants to link with central migrant is investigated and developed to heterogeneity condition. To do so, a survey among Ardablian who migrated to Rasht is conducted and run dyadic regression based on theoretical background.
Theoretical Background, Method and data
Social network, as an unofficial institution, can improve our understanding from social and economic phenomena. Generally speaking, there are three scopes of research in the field of social networks. Network effect (also known as games on network), network formation, topology and structure if network are the ongoing area of research. The paper is categorized in the network formation scope. Network formation models are modeled by two different approaches: strategic network formation and stochastic network formation. Obviously, economists are more interested in strategic approach. There are different methods of model of strategic network formation. Table 1 shows a comprehensive classification of strategic network formation models.
Table 1- Strategic network formation models

Cooperative and Noncooperative models
Farsighted and Myopic models
Dynamic and Static models
Complete and Imperfect Information model

We followed Brueckner (2006) and Epstein and Heizler-Cohen (2016), which is a complete information, myopic and noncooperative model to as a basis for our econometric model. We applied logit method for dyadic data to detect effective factors on network formation. Based on our theoretical model, several variables such as time of arrival, distance at birthplace are used as explanatory variables as well as variables such as age, education and income as proxy for homophily are employed as control variables.
Finally, equation (1) estimated, following Fafchamps and Gubert (2007) method to correct standard errors to overcome inference problem. 
 
 
Lij = a+b¦zi-zj¦ +b2(zi+zj)+c ¦dij¦ +uij                                                        (1)
 
 
Where zand zi ,  dij and dij are nodes’ (migrants) specification (such as time of arrival), specification of link (such as distance at birthplace) and error term, respectively.  Lij stands for relationship matrix, including 0 and 1. 
Moreover, in order to focus on importance of time of arrival, two another form is specified. Equation (2) is a second degree model and equation (3) is a model with dummy variable for different time of arrival.
Lij = a+b¦zi-zj¦ +b2(zi+zj)+c1 ¦dij¦ +c1+dij2+uij                                       (2)
Lij = a+b¦zi-zj¦ +b2(zi+zj)+c1 ¦dij¦ +δD+uij                                               (3)
It is noteworthy that, the models are reestimated after adding control variables such as differences in education, age, income as proxy for homophily. In order to gathering data, a purposeful questioner designed and a survey conducted among Ardablian who migrated to Rasht. Finally, 411 members and 400 links are detected.
As mentioned before, optimal effort of migrants to making link is investigated.
Bi=(P(esi,1))u+ P (esi,1)(∑h=2 P(esh,1)v)-esi,1                                             (4)
Where is cost or effort in a star network. P(esi,1 ) stands for the intensity (or strength) of the relationship between i and j depends on the investment e. Bj  , u and v stand for benefit or payoff from the friendship, utility of making direct connection and utility of indirect links, respectively.
The optimal effort of individual i who is invested in the linking with the central agent can be obtained as follows:

δBi⁄δesi,1 = 0 →δP(esi,1 )⁄δesi,1 = 1⁄u+ ∑h=N P(esi,1 )v                         (5)

In the formation of a star network, the intensity of the agents’ relationships with the central agent increases in every period not with homogenous utility but also with heterogeneity in direct and indirect utility.
Finding
According to our estimations, distance at birthplace (suggesting that migrants who are born in close by locality are more prone to making link), sum of arrival time and differences between time of arrive have explanatory power (Table 5, Panel a).
Moreover, according our second model estimation, squared arrival time has significant effect in linking. It means that there is significant U-shaped relationship between the probability of linking and time of arrival to destination such that new migrants prone to link with old migrants and also tend to making connection between themselves (Table 5, Panel b). Our final estimation shows that migrants are more likely to connects with their cohort (who migrants less than 5 years) and link with older migrants (who migrated more than 23 years) (Table 5. Panel c).Adding control variable does not have a significant effect on the mentioned results. In other words, although some our control variables are significant, the main finding does not change (Table 6, Panel a, b and c).
Conclusion
Results show that time of arrival, distance at birthplace, age, education and income has significant effect on probability of making link.  Furthermore, there is a U shape relationship between probability of making link and time of arrival, which indicates tendency of migrants for linking to cohort migrant also earlier migrants. Another finding which stems from our contribution is that optimal level of effort increases in each period and this finding hold at special level heterogeneity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Economics of Social Networks
  • Network Formation
حبیب­دوست، امیر و علمی، زهرا ( میلا) (1396). «نظریه‌های اقتصادی مهاجرت»، اولین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.
حبیب­دوست، امیر و علمی، زهرا ( میلا) (1396). «اقتصاد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی»، نشریه برنامه‌ریزی و بودجه. در حال انتشار.
Acemoglu, D.; Carvalho, V.; Ozdaglar, A. and Tahbaz-Salehi, A. (2012). “The Network Origins of Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 80 (5): 1977-2016.
Acemoglu, D.; García-Jimeno, C. and Robinson, J. A. (2015). “State Capacity and Economic Development: A Network Approach”. American Economic Review, 105(8): 2364-2409.
Advani, A., Malde, B. (2014). Empirical methods for networks data: Social effects, network formation and measurement error (No. W14/34). IFS Working Papers.
Aumann, R., Myerson, R. (1988). Endogenous Formation of Links Between Players and Coalitions: An Application of the Shapley Value, In: Roth, A. (ed.) The Shapley Value, Cambridge University Press, 175-191.
Bala, V. and Goyal, S. (2000). “A noncooperative model of network formation”. Econometrica, 68(5): 1181-1229.
Banerjee, A.; Chandrasekhar, A. G.; Duflo, E. and Jackson, M. O. (2013). “The diffusion of microfinance”. Science, 341(6144), 1236498.
Brueckner, J. K. (2006). “Friendship networks”. Journal of Regional Science, 46(5): 847-865.
Calvo-Armengol, A. and Jackson, M. (2004). “The effects of social networks on employment and inequality”. The American Economic Review, 94(3): 426-454.
Carrington, W. J.; Detragiache, E. and Vishwanath, T. (1996). “Migration with endogenous moving costs”. The American Economic Review, 909-930.
Comola, M. and Mendola, M. (2015). “Formation of migrant networks”. The Scandinavian Journal of Economics, 117(2): 592-618.
Currarini, S.; Matheson, J. and Vega-Redondo, F. (2016). “A simple model of homophily in social networks”. European Economic Review, 90: 18-39.
De Weerdt, J. (2002). Risk-sharing and endogenous network formation. In: Dercon, S. (Ed.), Insurance Against Poverty. Oxford University Press, Oxford.
Epstein, G. S. and Heizler-Cohen, O. (2016). “The Formation of Immigrant Networks in the Short and the Long Run”. Economies, 4(3): 15.
Fafchamps, M. and Gubert, F. (2007). “Risk Sharing and Network FormationAmerican Economic Review”, American Economic Association, 97(2): 75-79.
Fafchamps, M. and Lund, S. (2003). “Risk Sharing Networks in Rural Philippines”. Journal of Development Economics, 71: 261-287.
Galeotti, A.; Goyal, S. and Kamphorst, J. (2006). “Network formation with heterogeneous players”. Games and Economic Behavior, 54(2): 353-372.
Goyal, S. (2012). Connections: an introduction to the economics of networks. Princeton University Press.
Graham, B. S. (2017). An econometric model of network formation with degree heterogeneity. Econometrica85(4), 1033-1063.
Granovetter, M. S. (1973). “The strength of weak ties”. American Journal of sociology, 1360-1380.
Green, G. P.; Tigges, L. M. and Diaz, D. (1999). “Racial and ethnic differences in job-search strategies in Atlanta, Boston, and Los Angeles”. Social science quarterly, 263-278.
Jackson, M. O., & Wolinsky, A. (1996). A strategic model of social and economic networks. Journal of economic theory71(1), 44-74.
Jackson, M. O. (2010). Social and economic networks. Princeton university press.
Jackson, M. O. and Watts, A. (2002). “The evolution of social and economic networks”. Journal of Economic Theory, 106(2): 265-295.
Marvel, S A.; Martin, T.; Doering, C. R.; Lusseau, D. and Newman, M. E. J. (2013). “The small-world effect is a modern phenomenon,” preprint:http://arxiv.org/abs/1310.2636.
Massey, D. S. (1987). “Understanding mexican migration to the United States”. American Journal of Sociology, 92(6): 1372-1403.
Massey, D. S. and Espinosa, K. E. (1997). “What's driving Mexico-US migration? A theoretical, empirical, and policy analysis”. American Journal of sociology, 102(4), 939-999.
Massey, D. S.; Alarcón, R.; Durand, J. and González, H. (1990). Return to Aztlan: The social process of international migration from western Mexico (Vol. 1). University of California Press.
Munshi, K. (2003). “Networks in the modern economy: Mexican migrants in the US labor market”. The Quarterly Journal of Economics, 118(2): 549-599.
Myerson, R. (1991). Game Theory: Analysis of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Myerson, R. B. (1977). “Graphs and cooperation in games”. Mathematics of operations research, 2(3): 225-229.
Rogers, E. M. (2010). Diffusion of innovations. Simon and Schuster.
Snijders, T. A.; Koskinen, J. and Schweinberger, M. (2010). “Maximum likelihood estimation for social network dynamics”. The Annals of Applied Statistics, 4(2): 567-588.