سیاست پولی در یک مدل شتاب‌دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج‌فارس

چکیده

نظام تأمین مالی می­تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم‌تقارن اطلاعات در این نظام بین وام‌گیرنده و وام­دهنده می‌تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می­آورد. این پژوهش تلاش می­کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه‌سازی شد. بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می­شود؛ بنابراین در دوره کوتاه‌مدت نمی­توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می‌شود اما سرمایه‌گذاری را کاهش می­دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می­دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک‌تری بر روی تورم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy in a Financial Accelerator Models with Sticky Price and Wage

نویسنده [English]

  • Hadi Keshavarz
Assistant Professor of Economics, Persian Gulf University, bushehr, Iran
چکیده [English]

Goal: The financial system could be a source of prosperity or decline of the economy. Asymmetry of information in this system can cause adverse selection and moral hazard, that can increase the risk of facilities.
As a result, the risk reward increased and cause increased interest rates to facilitate comparison with the interest rates on deposits. By raising interest rates Facilities,risk taker people, attempted to take more facilities that the result will be an increase in deferred bank.
On the other hand, Raising interest rates make it more facilities in the purchase and sale of property and speculative which on average have high efficiency in Iran's economy to be used, that cause diversion of resources
In such situation, economic actors stated that Lack of necessary liquidity, especially from the banking sector and high interest rates on the facility are the major constraints to the manufacturing sector.
To check this subject, and the effectiveness of monetary policy in such situation from a financial accelerator model in a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model was used.
Methdology: The financial accelerator model used in this research is based on Nolan and Thoenissen (2009) study that is a new Keynesian fairly standard model with financial frictions. The model includes the household sector, retailers, entrepreneurs (producers of wholesale goods), the government and the central bank.
The representative household acquires utility from consumption goods and services and maintenance of money, and by working their utility is reduced. Entrepreneurs use the services of capital and labor to manufacture wholesale goods and sell to retailers.
The entrepreneurs need external funds to purchase capital, that they are exposed to financial market frictions. The retailers buy wholesale goods produced by the entrepreneurs and make changes and offer them to the final consumer.
Retailers operate in monopolistic competition and in accordance with the method of Calvo, acting in their pricing. Government revenue includes oil revenues, money creation and tax revenues that provide their cost to them. In Iran, the interest rate is determined in an order of magnitude. Therefore, in this study, the rate of money growth is used instead of the interest rate.In which, with regard to the conversion of oil revenues into domestic currency and the independence of the central bank and the provision of part of the government's expenditure from the seigniorage income, oil revenue shock and government's expenditure on the volume of money is effective.
Results: After solving and log - linearization model using Bayesian method for the Iran economy in the period 1357-1393 using annual data for the gross domestic product, inflation, private consumption, investment, monetary base and government spending, was estimated as the observable variables from time series database of the central Bank of the Islamic Republic of Iran,
Survey the immediate response function figures show that:
Monetary shocks, as much as the estimated standard deviation by creating conditions of inflation, Because of falling real interest rates, increased consumption via Euler Equations And also Because of falling real wage increase employment and investment.
Oil revenue shocks in this model via a change in the monetary base and through changes in government oil revenues, affect the government spending and ultimately stimulate aggregate demand in the economy. With increasing oil revenues, consumer goods by households increases.
Conclusion: The positive shocks in government spending, cause increased in private consumption. An increase in government spending causes inflation because government spending is as one of the important components of aggregate demand, assuming all other factors be constant, cause an increase in the general price level, we are seeing the effect of crowding out of public sector rather than the private sector.
Scenario Building of financial friction parameters indicates that with greater transparency and reducing financial friction, The impact of monetary policy on production increases and money has a smaller effect on inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Financial Accelerator
  • Sticky Price and Wage
  • Dynamic stochastic general equilibrium model
ابوالحسنی، اصغر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی­نیا، ابراهیم (1394). «اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم ‌بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی»، پژوهش‌هایرشدوتوسعهاقتصادی، 7(25): 128-109.
احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1395). «تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(26): 144-125.
جعفری صمیمی، احمد؛ طهران­چیان، امیر منصور؛ ابراهیمی، ایلناز و بالونژاد نوری، روزبه (1393). «اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران». فصلنامهمطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (10)3: 32-1.
جعفری صمیمی، احمد؛ بالونژاد نوری، روزبه؛ طهرانچیان، امیرمنصور (1395)؛ «بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی‌‌ در قیمت‌ و دستمزد» ، فصلنامه‌ی مطالعات اقتصاد انرژی، 12(48): 32-1.
شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1395). «نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)»، پژوهشنامه اقتصادی، 60: 50-1.
عرفانی، علیرضا و شمسیان، اسماعیل (1395). «کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری سیاست‌ها از بازار مسکن، املاک و مستغلات»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 5(18): 210-197.
فخر حسینی، سید فخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391). «چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران»، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 41: 30-1.
فرزین وش، اسداله؛ احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1393). «تکانه­های مالی و نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(59): 1-37.
فطرس، محمدحسن؛ معبودی، رضا (1395). «اثر تکانه­های پولی و مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا»، فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران(19)5: 82-59.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(8): 87-117.
Aysun, U.; Brady R. and Honig A. (2013). “Financial frictions and the strength of monetary transmission”. Journal of International Money and Finance, 32: 1097-1119.
Bernanke, Ben S.; Gertler M. and Gilchrist, S. (1999). “The financial accelerator in a quantitative business cycle framework”. In Handbook of Macroeconomics, ed. J. B. Taylor and M. Woodford, vol. 1 of Handbook of Macroeconomics (Elsevier), chapter 21: 1341-1393.
Calvo, G. (1983). “Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework”, Journal of Monetary Economics, 12: 383-398.
Christensen, I. and Dib, A. (2008). “The financial accelerator in an estimated New Keynesian model”. Review of Economic Dynamics, 11: 155-178.
Christiano, L. J.; Trabandt, M. and Walenti, K. (2011). “Introducing Financial Frictions and Unemployment into a Small Open Economy Model”. Journal of Economic Dynamics and Control, 35(12): 1999-2041.
Cooley, T. F. and Hansen, G. D. (1989). “The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model. American Economic Review”, American Economic Association, 79(4): 733-48.
Cúrdia, V. and Woodford, M. (2016). “Credit Frictions and Optimal Monetary Policy”, Journal of Monetary Economics, 84: 30-65.
Gertler, M.; Gilchrist, S. and Natalucci, F. (2003). External Constraints on Monetary Policy and the Financial Accelerator. NBER Working Paper No.10128.
Goodfriend, M. and King, R. (1997). “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy”, NBER Macroeconomics Annual, 12: 231-296.
Kambera G. and Thoenissen, Ch. (2012). “The financial accelerator and monetary policy rules”. Economics Letters, 115: 309-313.
Kydland, F. E. and Prescott, E. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 6(50): 1345-1370.
Nolan Ch. and Thoenissen, Ch. (2009). “Financial shocks and the US business cycle”. Journal of Monetary Economics, 56: 596-604.
Prescott, E. C. (1986). “Theory Ahead of Business Cycle Measurement”. Quarterly Review Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis, MN, 10: 9-22.
Walsh, Carl, E. (2010). Monetary Theory and Policy, Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Third Edition.