پیش‌بینی تقاضای برق در ایران: کاربرد مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت نفت

2 کارشناس ارشد اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت

چکیده

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش­بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش­بینی گردیده است. یافته­های تحقیق بیانگر بی­کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می­باشد به طوری که کشش­های قیمتی کوتاه­مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش­بینی نشان می­دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست­هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Electricity Demand in Iran: The application of a Hybrid Dynamic Partial Adjustment and ARIMA Model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rostami 1
  • Asgar Khademvatani 1
  • Mostafa Omidali 2
1 Energy economics Management, Tehran Faculty of Petroleum, Petroleum University of Technology
چکیده [English]

Goal: Electricity consumption in Iran was reached to historical level of 255,724 million kwh in 2017 which shows 7.7 percent increase compared to the year 2016. Considering the dramatic increase in electrity use mainly due to population growth, urbanization, economic and industrial development, providing a better picture of the future electricity demand for policy makers seems necessary. In addition, specification of the most important variables and their effects on the electricity demand would help policy makers to decide which policy instrument, such as price or non price policies, to choose in order to manage electricity demand.
Methodology: The aim of the present study is to propose and estimate per capita electricity demand function in Iran and forecast electricity consumption over the next 15 years (2015–2029).
To do so, via a dynamic partial adjustment model (DPAM), we first estimated the per capita electricity demand function using historical data over the years 1981-2014 to see the long term and short tem effects of independent variables such as real per capita gdp, real electricity price, real natural gas price as an alternative fuel, and population on electrity demand. Then based on estimated values of the independent variables from an ARIMA model in the hybrid dynamic partial adjustment and ARIMA model, we predicted the electricity consumption up to the year 2029. We used Augmented Dickey-Fuller test to check the unit root in the time series data and we found that none of the variables were stationary and we could not reject the null hypothesis at 5 percent statistical signigficance level. However, the first difference of the variables were stataionary at 5 percent level. We also did Engle-Granger and Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW) Tests and the results show that cointegration exists among the variables.
Results: According to the results, short-term and long-term price elasticities of electricity demand are -0.014 and -0.026 percent respectively which indicate that electricity demand is inelastic with respect to price changes, thus electricity price increase would not lower electricity demand. Moreover, income elasticities both in short-run (0.192) and lon –run (0.36) had much higher effects on electricity demand. Among the independent variables, per capita gdp with coefficient equal to 1.47 had the strongest effect on the electricity demand. Finally, our estimation shows that the cross price elasticities in shor-run and long-run are 0.006 and 0.011 respectively which show that one percent natural gas price decrease would reduce electricity consumption less than one percent. Overally, these reults revealed that price policies are not effective to manage electrity demand.
Based on AIC and SBC criteria, we found that ARIMA (2,1,1),  ARIMA(1,1,1), ARIMA (2,1.2) and ARIMA (2,1,2)  are appropriate to predict per capita GDP, real electricity price, population, and real natural gar price  repectively.The results from the hybrid dynamic partial adjustment and ARIMA mode also show that the average annual growth rate of the electricity consumption per capita between 2015 and 2029 was 2.03 percent and the electricity consumption  in 2029 will be 4134.7 million kwh which is 45 percent higher comparing to the year 2015.
Conclusion: To test the credibility of our prediction, we compared the historical figures of per capita electricity consumptions with the predicted numbers by our hybrid model over the years 1981-2014 and realized that the average deviation of the prediction was only 1.3 percent which is in the range of acceptable error level.
To cope with this predicted electrity demand, appropriate energy policies including planning to increase electricity production and/or managing electricity demand side must be designed and implemented. Examples of such policies in supply side would be more investment on power plants and their productivity improvement. On the demand side, non-price policies such as consumers educatios and providing better coversion technologies like more energy efficient appliances to consumers are adviced. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Iranian electricity demand
  • Hybrid Model
  • Dynamic partial adjustment
  • ARIMA
آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی (1396). شرکت مادر تخصصی توانیر، اسفند ماه 1396.
اثنی­عشری، ‌هاجر و مسنن مظفری، مهدیه (1393). «برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه‌‌های گسترده (مطالعه موردی روستا‌های شهرستان زابل)»، فصلنامه راهبرد‌های توسعه روستایی، 1(1): 17-25.
ترازنامه انرژی (1393). معاونت امور برق و انرژی- دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، وزارت نیرو.
چنگی آشتیانی، علی و جلولی، مهدی (1391). «برآورد تابع تقاضای برق و پیش‌بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه­‌های انرژی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی، 2(7):170-190.
صمدی، سعید؛ شهیدی، آمنه و محمدی، فرزانه (1387). «تحلیل تقاضای برق در ایران با استفاده از مفهوم همجمعی و مدل آریما (1363-1388)»، مجله دانش و توسعه، 25: 113-136.
لطفعلی­پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و ناظمی معزآبادی، سیما (1393). «برآورد توابع تقاضای برق در بخش‌های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری روش سری زمانی ساختاری»، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اقتصادی راهبردی ایران، 13(1): 187-208.
لطفعلی­پور، محمدرضا و لطفی، احمد (1383). «بررسی و برآورد عوامل مؤثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان»، فصلنامه دانش و توسعه، 15: 47-68.
موسویجهرمی، یگانه و غلامی، الهام (1395). «مدل ترکیبی شبکه عصبی با الگویARIMAجهتپیش‌بینی مالیاتبر ارزش­افزودهبر مصرفبنزیندر ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 16(2): 99-116.
Ang, B. (1988). “Electricity-output ratio and sectoral electricity use: The case of East and Southeast Asian developing countries”. Energy policy, 16(2): 115-121.
Atalla, T. N. and Hunt, L. C. (2016). “Modelling residential electricity demand in the GCC countries”. Energy Economics, 59: 149-158.
Arisoy, I. and Ozturk, I. (2014). “Estimating industrial and residential electricity demand in Turkey: a time varying parameter approach”. Energy, 66: 959-964.
Bhattacharyya, S.C. (2011). Energy Economics, Concepts, Issues, Markets and Governance.
Box, G.; Jenkins, G.; Gregory, R. and Greta, L. (1978). Time series analysis: forecasting and control: John Wiley & Sons.
BP Statistical Review of World Energy, 2017.
Berk, K. (2015). Modeling and Forecasting Electricity Demand: A Risk Management Perspective. Springer.
Coşkun, H. (2007). “Forecasting of Turkey's net electricity energy consumption on sectoral bases”. Energy Policy, 35(3): 2009-2016.
Darbellay, G. and Slama, M. (2000). “Forecasting the short-term demand for electricity: Do neural networks stand a better chance?”, International Journal of Forecasting, 16(1): 71-83.
Dilaver, Z. and Lester, H. (2011). “Industrial electricity demand for Turkey: a structural time series analysis”. Energy Economics, 33(3): 426-436.
Ghaderi, F.; Azadeh, A. and Mohammadzadeh, S. (2006a). “Modeling and Forecasting the Electricity Demand for Major Economic Sectors of Iran”. Information Technology Journal, 5(2): 260-266.
Ghaderi, F.; Azadeh, A. and Mohammadzadeh, S. (2006b). “Electricity demand function for the industries of Iran”. Information Technology Journal, 5(3): 401-404.
Granger, J. W. C. and Newbold, P. (2014). Forecasting economic time series: Academic Press.
Houthakker, H. (1951). “Some calculations on electricity consumption in Great Britain. Journal of the Royal Statistical Society”. Series A (General), 114(3): 359-371.
Hyder, G. and Lakhani, Balu, B. (1978). “Forcasting demand for electricity in Maryland: an econometric approach”. Technological forecasting and social change, 11: 237-261.
IEA, International Energy Outlook 2016.
Pappas, S. S.; L, E.; P, K.; DC, K.; SK, K.; GE, C. and PD, S. (2010). “Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model”. Electric Power Systems Research, 80(3): 256-264.
Pesaran, H. and shin, Y. (1998). “Generalized impulse response analysis in linear multivariate models”. Economics letters, 58(1): 17-29.
Pourazarm, E. and Cooray, A. (2013). “Estimating and forecasting residential electricity demand in Iran”. Economic Modelling, 35: 546-558.
Samer, S.; Elie, B. and George, N. (2001). “Univariate modeling and forecasting of energy consumption: the case of electricity in Lebanon”. Energy, 26(1): 1-14.
Soares, L. and Rocha, S. L. (2006). “Forecasting electricity demand using generalized long memory”. International Journal of Forecasting, 22(1): 17-28.
Suganthi, L. and Samuel, A. A. (2012). “Energy models for demand Forecasting - A review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1): 1223-1240
Wang, Y.; Jianzhou, W.; Ge, Z. and Yao, D. (2012). “Application of residual modification approach in seasonal ARIMA for electricity demand forecasting: a case study of China”. Energy Policy, 48: 284-294.
Wang, Xiping and Meng, Ming (2012). “A Hybrid Neural Network and ARIMA Model for Energy Consumption Forecasting”, Journal of Computers, 7(5): 1184-1190
Varum, C.A. and Melo, C. (2010). “Directions in Scenario Planning Literature – AReview of the Past Decades”, Futures, 42: 355-369.