اهمیت اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده بر بخش بانکی ایران در تبیین نوسانات اقتصادی، رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی نوکینزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می­باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش­افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می­گردد. در این مطالعه به‌منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش‌افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه­های مالی در درک شوک­های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش‌افزوده بر فعالیت بانک­ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه­سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه­سازی‏ متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش‌افزوده بر بانک­ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام­دهی آنها را افزایش می­دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه­گذاری و در نتیجه تولید افزایش می­یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره­وری عوامل تولید، از یک‌سو منجر به افزایش سرمایه­گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه­ها می­شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه­ها افزایش می­یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره­وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می­گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه­گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of value added tax on bank sector in explaining Iran economic fluctuations using the approach of New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gholami- 1
  • Hossein Abbasinejad 2
2 Tehran university
چکیده [English]

Goal: The value added tax is now being implemented in more than 140 countries. This tax is a tax on the sale of goods and services, which are applied in the chain of import, production, distribution, consumption at a constant (non-progressive) tax rate, and ultimately final consumers are the only payable one. Banking services are exempt from value added tax for technical reasons in most countries of the world.
Methodology: Value-added tax not subject to tax is the difference between the interest rate on borrowings from the bank and the interest rate that the bank pays to depositors. Financial institutions also earn revenues from providing some services, such as paying services, which are exempt from taxes.
In this case, everything that the bank purchases from other firms to provide services is subject to value added tax, but cannot claim tax on it. Since the interest rates in Iran are determined by an order and externally and banks cannot transfer their taxes to these rates, the costs of the bank have increased and, therefore, their liquidity has decreased and the loans are reduced. In recession and reducing firms' access to domestic resources, they have to be financed externally, which would increase the cost of firms, as well as the problems caused by shortages of banking resources, these costs increase and ultimately leads to escalation of stagnation. A liquidity shock reduces the ability of firms to finance investment projects. This decrease the value of the assets of the firm would increase the cost of external financing and lead to an increase in the cost of new investments. By reducing investment in economic activity and cash flow in future projects, the effects of the initial shock are repeated.
Results: The value added tax has many features that have made it one of the attractive ways for governments to increase revenue. This tax is levied on all sales, including wholesale and retail, and allows firms to pay taxes on their purchases at each stage. So that tax is transferred to the next stage and ultimately the final consumer will be the taxpayer. In practice, most goods and services are not subject to the standard rates of value added tax, and some of them are subject to tax exemptions. One of the cases that has been exempted in most countries of the world is banking services. In this case, the banks do not charge value-added tax on the sale of their services, but likewise do not receive input credits for VAT paid on their inputs. Exemption creates a number of distortions in economy. This study in order to understand the importance of VAT in macroeconomic fluctuations and fundamental role of financial intermediaries shocks on the economy investigates the effects of VAT levied on banks using a standard dynamic stochastic general equilibrium model for the Iran economy. Banks have a central role in model and different interest rates for deposits and loans are considered. Vat is levied on the difference between the two rates. The imposition of VAT on the difference these rates, resulting in sudden changes in other macroeconomic variables has been investigated. By determining the input values and model parameters using the calibration procedure during the period 1370-1394 the results of the simulation variables of the model indicates a model describing the dynamics of the Iran economy.
Conclusion: In addition, the response functions due to the increased rate of VAT on banking and monetary and productivity shocks has been investigated. The results suggest that imposing VAT on banks reduces their costs and increases bank reserves and their lending power so the supply of credit, investment and production increases.  Improved technology also appears to increase the productivity of manufacturing firms and increases the demand for bank loans and on the other hand increases the loan supply. As a result of this process, investment and consumption will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium
  • Bank services
  • Macroeconomic fluctuations
  • DSGE Model
  • VAT
  • Tax Exemption
احمدیان، اعظم (1394). «مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله سیاستگذاری اقتصادی، شماره 14: 57-25.
بهرامی، جاوید و قریشی، نیره سادات (1390). «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدل­سازی اقتصادی، 5(1): 22-1.
توکلیان، حسین (1391). «بررسی منحنی فیلیپس کینزینهای جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 100: 22-1.
رهبر، فرهاد و سلیمی، احسان (1394). «نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 4 شماره 14: 243-219.
شاه­حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1391). «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی»، پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 53: 55-83.
شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). «ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزینی»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 3: 43-22.
شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (1392). «سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 48(2): 42-25.
غفاری، هادی؛ سعادت مهر، مسعود؛ سوری،علی و رنجبر، محمدرضا (1395). «بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5 شماره 18: 132-109.
فخر حسینی، سید­فخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391). «چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 12(1): 30-1.
Bernanke, B. M. and Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspectives, 9(4): 27-84.
Burriel, P.; Fernández-Villaverde, J. and Rubio-Ramírez, J. F. (2010). “MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy”. SERIEs, 1(1-2): 175-243.
Buttner, T. and Erbe, K. (2012). “Revenue and welfare effects of financial sector vat exemption”. TaxFACTs Schriftenreihe Nr. 2012-02
Calvo, G. A. (1983). “Staggered prices in a utility-maximizing framework”. Journal of monetary Economics, 12(3): 383-398.
Caminal, R. (2002). Taxation of banks: A theoretical framework. UFAE and IAE Work-ing Papers 525(2), Unitat de Fonaments de l’An`alisi Econ`omica (UAB) and Institutd’Analist Economica (CSIC).
Caminal, R. (2012). Taxation of banks: A theoretical framework. Institutd Analist Economica, CSIC.
Christiano, L. J.; Roberto, M. and Massimo, R. (2007). “Shocks, Structures or Policies? The Euro Area and the US after 2001”. Journal of Economic Dynamics and Control, 32(8) (August): 2476-2506. Cycle” mimeo, European Central Bank and Northwestern University.
Christiano, L.; Motto, R. and Rostagno, M. (2010). Financial Factors in Business Cycle, mimeo, European Central Bank and NorthWestern University.
Gerali, A.; Neri, S. and Sessa, L. (2010). “Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area”. Journal of Money, Credit and Banking, 42(1): 107-141.
Gertler, M.; Gilchrist, S. and Natalucci, F. (2007). “External Constraints on Monetary Policy and the Financial Accelerator”, Journal of Money, Credit and Banking, 39: 295-330.
Gertler, M. N. and Kiyotaki. (2009). Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis, in preparation for the Handbook of Monetary Economics.
Goodfriend, M.; Bennett T. McCallum. (2007). “Banking and Interest Rates in Monetary Economics”, Journal of monetary Economic54 (5): 1480-1507.
McCallum, Bennet T. (1988). “Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy”, Carnegie Rochester Series for Public Policy, 29: 173-203.
Schenk, A. S. (2009). Taxation of financial services (including insurance) under a united- states value added tax. Technical Report 1520704.
Uhlig, H. (1999). “A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic stochastic Models
Easily”. Computational Methods for the study of Dynamic Economies. Oxford: Oxford University press. 30-61.
Yilmaz, F. (2013). VAT Treatment of Financial Institutions: Implications for the Real Economy. Department of Economics University of Calgary (Job Market Paper).