عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از مدل‌های گسسته لاجیت و پروبیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

تنها راهکار اقتصادی درمان رکود و تورم در کشور افزایش عرضه و تولید است که از مسیر دانش، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی می­گذرد و برای دستیابی به توسعه و تداوم آن باید روی این مسیر سرمایه­گذاری کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تعیین­کننده موفقیت کارآفرینان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز است که با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی و عوامل محیطی در تلاش است تا موفقیت کارآفرینان را توضیح دهد. اطلاعات موردنظر از 121 فعال اقتصادی شهرک صنعتی به روش نمونه­گیری تصادفی به دست آمد و سپس با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت و پروبیت، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می­دهد که سطح تجربه، سرمایه فیزیکی، حمایت­های مالی و غیرمالی دولت، نگرش به کارآفرینی، ارزش­های ذهنی و باور به خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنی­داری بر موفقیت کارآفرینان داشته است. همچنین متغیر سطح تحصیلات نیز دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سطح موفقیت کارآفرینان بوده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می­شود که زمینه­های تقویت متغیرهای اثرگذار بر کارآفرینی فراهم گردد و در زمینه کیفیت تحصیلات در کشور یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating key factors affecting the success of entrepreneurs: using logit and probit models

نویسندگان [English]

  • parviz mohammadzadeh 1
  • hassan abdi 2
  • davoud behbodi 1
  • mohammadbagher beheshti 3
چکیده [English]

Today is based on science and knowledge, as humanity has entered the age of information and communication after leaving the agrarian and industrial societies; it witnessed three: digital, internet and entrepreneurship revolutions. Today is the era of entrepreneurship and entrepreneurs are leading the revolutionary that are based on knowledge, information and awareness. Evidence from developed countries suggests that the entrepreneurship has been causes of economic growth and development, and the only economic solution to treat stagnancy and inflation in Iran is to increase the supply and production which, in turn, depend on knowledge, creativity, innovation and entrepreneurship, investment in which is essential to achieve sustained development. The main purpose of this study is to investigate the effects of demographic and environmental factors on the success of entrepreneurs using logit and probit models in Shahid Salimi industrial town in Tabriz in 2016. The data were collected form 121 economic activist who were randomly selected form the population. We use the Cochran formula to estimate the sample size and use the panel of experts to determine the validity of the questionnaire and use Cronbach's alpha coefficient to estimate reliability. The Cronbach's alpha coefficients for the main variables of the research are between 0.61 and 0.86. That it indicates the appropriate reliability of the research tool. The data were then analyzed using probit and logit models. The empirical results indicated that the level of education has a negative and significant impact on the success of entrepreneurs. In addition, years of experience, physical capital, financial and non-financial support of the government, attitudes, self-efficacy and social value have positive and significant effects on the success of entrepreneurs. According to the obtained results, the LR statistic in both models (logit and probit method) indicates the significance of the whole regression at 1% level. the calculations by the logit method show that by increasing one unit of years of experience, physical capital, financial and non-financial support of the government, attitudes, self-efficacy and social value, assuming the stability of other conditions, The probability of entrepreneurship in the mean increases respectively, 0.12, 0.35, 0.21, 5.77, 1.40 and 0.63 unit. Also, by increasing one unit of education level, assuming the stability of other conditions, the probability of entrepreneurship in the mean decreases, 0.27 unit. So that the calculations by the probit method show that by increasing one unit of years of experience, physical capital, financial and non-financial support of the government, attitudes, self-efficacy and social value, assuming the stability of other conditions, The probability of entrepreneurship in the mean increases respectively, 0.11, 0.33, 0.21, 5.24, 1.31 and 0.56 unit. Also, by increasing one unit of education level, assuming the stability of other conditions, the probability of entrepreneurship in the mean decreases, 0.25 unit. Therefore, considering the importance of entrepreneurship in the country, the researcher recommends the promotion of variables increasing the success of entrepreneurs as well as a fundamental reconsideration of the quality of education in Iran. In other words, the empirical findings of the research indicate that to succeed the entrepreneurs and through which more economic growth and development, attention to invest and the transformation of national assets and wealth into physical capital and non-financial support of the government that create entrepreneurial businesses and access to the banking facility are essential. Due to the fluctuations in the price of oil and the ending of these resources, it is recommended, that reduces dependence on oil and gas revenues and move towards the growth of export of innovative products. Thus, it will be obtained through the attention and support of investment in human beings and the creation of efficient human capital through education and accumulation of experience. Also, by educating and translating the culture of belief and self-efficacy, and providing an environment in which social values and attitudes toward entrepreneurship good achievements can be achieved.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • level of experience
  • physical capital
  • financial support and non-financial support of government
  • Logit and Probit Models
احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد (1389). مبانی کارآفرینی، چاپ نهم، تهران: نشر فراندیش.
چراتیان، ایمان و قربانی، سعید (1393). «تحلیل آثار سیاست­های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان)»، توسعه کارآفرینی، 4(7): 793-773.
سلمانی، بهزاد و عبدی، حسن (1393). «اثرات تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در ایران»، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 10 (3): 106-83.
سوری، علی (1392). اقتصادسنجی جلد 2، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
مرادی، شیوا؛ رضایی، بیژن و پاپ­زن، عبدالحمید (1395). «شناسایی عوامل توسعه­ی کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربه­ی زیسته­ی کارآفرینان در برنامه­ی تلویزیونی پایش)»، توسعه کارآفرینی، 3(9): 532-513.
مهدی­وند، میرحسن و زالی، محمدرضا (1390). «تأثیر سرمایه فکری بر گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی در کسب‌وکارهای نانو»، توسعه کارآفرینی، 14(4): 66-47.
مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی (1392). نظریه­های کارآفرینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
هیسریچ، رابرت و پیترز، مایکل (1389). کارآفرینی، ترجمه: علیرضا فیض­بخش و حمیدرضا تقی­یاری، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
Acs, Z.J.; Audretsch, D.B.; Braunerhjelm, P. and Carlsson, B. (2004). The Missing Link: The Knowledge Filter and Entrepreneurship in Endogenous Growth. CEPR Discussion paper No. 4783, Center for Economic Policy Research, London.
Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50: 179-211.
Begum, R. (1993). “Entrepreneurship in small industries: a case study of engineering units”, Dhaka University Journal of Business Studies, 14(1): 159-168.
Block, J. and Sander, P. (2009). “Necessity and opportunity entrepreneurs and their duration In self-employment: evidence from German micro data”, Journal of Industry, Competition, and Trade, 9(2): 117-137.
Brockhaus, R. (1980). “The effect of job dissatisfaction on the decision to start a business”, Journal of Small Business Management, 181: 37-43.
Chowdhury, M.S.; Alam, Z. and Arif, M. I. (2013). “Success factors of entrepreneurs of small and medium sized enterprises: Evidence from Bangladesh”, Business and Economic Research, 3(2); 38-52.
Chowdhury, M. and Amin, M. (2011). “The effects of human, social and financial capital on woman entrepreneurship venturing in Bangladesh”, International Journal of Business and Economics Perspectives, 6(1): 138-149.
Chowdhury, M. (2007). “Overcoming entrepreneurship development constraints: the case of Bangladesh”, Journal of Enterprising Communities, 1(3): 240-251.
Chowdhury, M. (2011). “Emerging women entrepreneurs in Bangladesh”, The daily Starr, April Cooper, C. (1985); The Role of Incubator Organizations in Funding of Growth Oriented Firms. Journal of Business Venturing, Vol. 1, No. 1. http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(85)90008-4.
Denis, D.J. (2004). “Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence”, Journal of Corporate Finance, 10(2): 301-326.
Dunkelberg, W. and Cooper A. (1982). Entrepreneurial typologies, Frontiers of Entrepreneurship Research. K.H. Vesper, ed., pp. 1-15. Wellesley, MA: Babson College.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach, Englewood Cliffs NJ, Prentice-Hall.
Gerdne, T. (2005). The importance of human capital in export performance, Jonkoping international business school, Jonkoping University.
Global Entrpreneurship Monitor, (2010). Global Report, GEM Global Report, Entrepreneurship Monitor. Retrieved from GEM Consortium: It’s Available at http://www.gemconsortium.org/report.
Gnyawali, D. and Fogel, D. (1994). Environments for entrepreneurship development key dimensions and research implication, entrepreneurship theory and practice, Baylor University.
Goethner, M.; Obschonka, M.; Silbereisen, R. and Cantner, U. (2012). “Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants”, Journal of Economic Psychology, 33: 628-641.
Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall.
Harrison, R.T.; Mason, C.M. and Girling, P. (2004). “Financial Bootstrapping and Venture Development in the Software Industry”. Entrepreneurship & Regional Development, 16(4): 307-333.
Hill, R.; Griffiths, W. and Lim, G. (2008). Principles of econometrics (third ed.), New York: John Wiley & Sons, Inc.
Hornaday, J. and Aboud, J. (1971). “Characteristics of Successful Entrepreneurs”, Personnel Psychology, 24: 141-153.
Indarti, N., and Langenberg, M. (2005). Factors affecting business success among SMEs: Empirical evidences from Indonesia. (available at ww.utwente.nl/nikos/archief/research/conferences/esu/papers/indartilangenber).
Jennings, D. (1994). Multiple perspectives of entrepreneurship test, readings, and cases, cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co.
Kirchhoff, B.A. (1994). Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: The Economics of Busi-ness Firm Formation and Growth, Greenwood Publishing, Westport, CT.
Khoja, F. and Lutafali, S. (2008). “Micro-Financing: An Innovative Application of Social Networking”. Ivey Business Journal, 72(1): 1-9.
Kolstad, I. and Wiig, A. (2011). “Is it both what you know and who you know”? Human Capital, Social Capital and Entrepreneurial Success, mimeo, Bergen: Chr. Michelsen Institute.
Krueger, N.; Reilly, M.D. and Carsrud, A.L. (2000). “Competing models of entrepreneurial intentions", Journal of business venturing, 15(5-6): 411-432.
Krueger, N. (2000). “The cognitive infrastructure of opportunity emergence”, Entrepreneurship theory and practice, 24(3): 5-23.
Linan, F. (2008). “Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?”, Int Entrep Manag J, 4: 257-272.
Linan, F. and Chen, Y.W. (2009). “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship theory and practice, 33(3): 593-617.
Mazzarol, T.; Volery, T.; Doss, N. and Thein, V. (1999). “Factors influencing small business start-ups”, International journal of entrepreneurial behavior and research, 5(2): 48-63.
McClelland, D. C. (1965). “Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study”, Journal of Personality and Social Psychology,1(4): 389-392.
Minniti, M. (2005). “Entrepreneurship and Network Externalities”. Journal of Economic Behavior and Organization, 57(1): 1-27.
Moriano, J.A.L. and Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: research and reduction, Spain: UNED, Inc.
Moriano, J.A.; Palaci, F.J. and Morales, J.F. (2006). The entrepreneurial intention of university students in Spain, Spain: UNED, Inc.
Nabi, G.; Holden, R. and Walmsley, A. (2010). “Entrepreneurial intentions among students: towards a re-focused research agenda”. Journal of small business and enterprise development, 17(4): 537-551.
Naffziger, D.W.; Hornsby, J.S. and Kuratko, D.F. (1994). “A Proposed Research Model of Entrepreneurial Motivation”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3): 29-41.
Ndubisi, O.; Gupta, K. and Massoud, S. (2003). “Organizational Learning and Vendor Support Quality By The Usage of Application Software Packages: A Study of Asian Entrepreneurs”. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 12(3): 314-331.
Prahald, K. (2004). The fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating poverty through profits, Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, Philadelphia, P.A.
Quddus, M. and Rashid, S. (2000). Entrepreneurship and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Exports from Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka.
Rachmania, I.; Rakhmaniar, M. and Setyaningsih, S. (2012). “Influencing factors of entrepreneurial development in Indonesia”, Procedia Economics and Finance, 4: 234-243.
Scott, M.; Rosa, P. and Klandt, H. (1998). Educating entrepreneurs for wealth creation. Brookfield, Vermont: Ashgate Publishing Company.
Sohail, Z. and Iqbal, M.K. (2013). “Examining factor of entrepreneurial success: culture, gender, education, family, self-perception”, Journal of poverty, investment and development, 2: 37-48.
Train, K. (2003). Discrete choice methods with simulation, Cambridge, U.K.: Cambridge University press.
Turker, D. (2009). “Which Factors Affect entrepreneurial intention of university students”. Journal of European Industrial Training, 33(2): 142-159.
Van der Sluis, J.; Van Praag, M. and Vijverberg, W. (2005). “Entrepreneurship Selection and Performance: A Meta-Analysis of the Impact of Education in Developing Economies”. World Bank Economic Review, 19 (2): 225-261.
Vanderwerf, P. and Brush, C. (1989). Toward Agreement on the Focus of Entrepreneurship Research: Progress Without Definition. (Paper Presented at the National Academy of Management, Washington, D.C.).
Wagner, K. and Ziltener, A. (2008). “The Nascent Entrepreneur at the crossroad: entrepreneurial motives as determinants for different types of entrepreneurs”, discussion papers on entrepreneurship and innovation are edited by the Swiss Institute for entrepreneurship, Chur.
Wang, W.; Lu, W. and Millington, J. K. (2011). “Determinants of entrepreneurial intention among college students in China and USA”, Journal of global entrepreneurship research, 1(1): 35-44.
Wennekers, S.; Van stel, A.; Caree, M. and Thurik, R. (2010). The relationship between entrepreneurship and economic development, EIM research reports, scientific analysis of entrepreneurship and SMEs (SCALES), working paper H200824.
Wong, P.; Ho, Y. and Autio, E. (2005). “Entrepreneruship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data”, Small Business Economcs, 24: 335-350.
Zhang, Z. and Avery, R. D. (2009). “Rule breaking in adolescence and entrepreneurial status: An empirical investigation”. Journal of Business Venturing, 24(5): 436-447