بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه سمنان

چکیده

در این مطالعه علاوه‌بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می­پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می­شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به‌دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به‌طوری‌که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می­باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می­شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به‌عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می­شود. نتایج نشان داد که در طی سال‌های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به‌عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به‌طوری‌که علی­رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش­های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست­گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the role of Monetary Policy and Financial Leverage on Financial Stability in the Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • alireza erfani 1
  • azadeh talebbeydokhti 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Semnan University.
2 PHD student of semnan university
چکیده [English]

Policy rate and macroprudential tool are two of the main policy tools that affect the financial situation of the economy. While the policy rate is well-known monetary policy tool among most central bankers to achieve price stability and output stability in the economy, macroprudential measures have resurged recently and are becoming an increasingly active instrument. The main advantage of having two sets of policy tools is that they can target different policy objectives. In empirical studies, the effectiveness of a macroprudential measure is measured through its effect on procyclicality of financial risks (the correlation between GDP growth and financial risk variables such as credit growth and financial leverage), or through the level of financial risk (for example, the level of Credit growth and financial leverage). In this study, following Bailliu and et.al (2015), we define macroprudential policy as a policy that uses primarily prudential tools to limit systemic financial risk. For this purpose, credit growth is used as a substitute for financial instability. Also, we focus on the leverage index as a precautionary tool to deal with excessive credit growth. Although there seems to be a broad consensus on the central role of macroprudential policy measures in containing financial instability build-ups (IMF, 2014a), there are different views on the role of monetary policy in this matter. Smets, (2014) distinguishes between the three main views. The first view is that monetary policy should only focus on traditional objectives, such as inflation and real economic activity. In the second view, financial stability is at least as important as traditional objectives, and that decisions regarding the setting of policy interest rates should equally consider financial stability concerns. The third view, which is increasingly gaining consensus in the aftermath of the Global Financial Crisis, acknowledges that in some circumstances, monetary policy may deviate from its traditional objective in order to support financial stability, if costs from doing so are smaller than benefits (IMF, 2015b). Hence, in this study, in addition to examining the role of monetary policy in achieving the common goals of the policy of stability of inflation and the stability of output in the economy, we examined its role as well as the role of financial leverage in improving the financial stability of Iran through controlling the growth rate of bank credits. For this purpose, first, using the Markov switching model, we estimated the policy rule in which the rate of base money growth is adjusted in response to the inflation gap and the output gap. The results showed that the central bank has been more seeking to achieve the goal of economic stability through the application of expansionary monetary policy; so that achieving this goal has a higher stability and durability than the goal of inflation stability during the studied period in the Iranian economy. Then, the policy rule is estimated in which the growth rate of credit to private sector (as a measure of financial stability) is adjusted in response to monetary policy shocks and financial leverage (the ratio of private sector debt to output). The results showed that the financial leverage index has not been used as a precautionary measure for tackling systematic risk and achieving financial stability during the years under study; In spite of worsening the status of entrepreneurs' balance sheets by increasing private sector debt, credits growth to various sectors of the economy have also increased. Nevertheless, the results are indicated the proper performance of monetary policy in improving financial stability by controlling the growth rate of credits. So that, the monetary policymaker, through controlling excessive credit expansion, reduces the risk and probability of a default on loans by entrepreneurs and thus has led to improved financial stability of the economy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Leverage
  • financial stability
  • Iran Economy
ابونوری، اسمعیل و عرفانی، علیرضا (1387). «الگوی چرخشی مارکف و پیش­بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشور­های عضو اوپک»، پژوهشنامه اقتصادی، 3(30): 153-174.
تقی­زاده، حجت، زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد (1395). «محاسبه شاخص­های شرایط پولی و مالی با استفاده از روش تحلیل مولفه­های اساسی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(19): 29-57.
ختایی، محمود، محمدی، تیمور و میرزایی، اسماعیل (1395). «عوامل تعیین­کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5(17): 81-108.
مهرگان، نادر؛ محمد­زاده، پرویز؛ حقانی، محمود و سلمانی، یونس (1392). «بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل­های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3(12): 73-101.
Akinci, O. and Olmstead-Rumsey., J. (2015). “How effective are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation”. International Finance Discussion Papers, 1136: 1-49.
Angelini, P.; Neri, S. and Panetta, F. (2012). “Monetary and Macroprudential Policies”. ECB Working Paper, No. 1449: 1-34.
Badarau, C. and Popescu, A. (2014). “Monetary Policy and Credit Cycles: A DSGE Analysis”. Economic Modelling, 42: 301-312.
Bailliu, J.; Meh, C. and Zhang, Y. (2015). “Macroprudential Rules and Monetary Policy when Financial Frictions Matter”. Economic Modelling, 50: 148-161.
Dell’Ariccia, G.; Igan, D.; Laeven, L.; Tong, H.; Bakker, B. and Vandenbussche, J. (2012). “Policies for Macrofinancial Stability: How to Deal with Credit Booms”. IMF Staff Discussion Note 12/06, 1-45.
Diebold, F.X.; Lee, J. H. and Weinbach, G. (1994). “Regime Switching with Time-Varying Transition Probabilities”, Oxford University Press, 283-302.
Filardo, A. (1992). Business Cycle Phases and Their Transitional Dynamics, Federal Reserve Bank of Kansas City, Mimeo.
Gourinchas, P. and Obstfeld, M. (2012). “Stories of the Twentieth Century for the Twenty-First”. Journal of Macroeconomics, 4: 226-65.
Hamilton. (1994). Time series Analysis, Princeton University Press.
International Monetary Found (2014a). Staff Guidance Note on Macroprudential Policy. IMF Policy Paper, December, 1-43.
International Monetary Fund (2015b). Monetary Policy and Financial Stability.IMF Policy Paper, August, 1-66.
Jorda, Ò.; Schularick, M. and Taylor, A. (2011). “Financial Crises, Credit Booms, and External Imbalances: 140 Years of Lessons”. IMF Economic Review, 59(2): 340-378.
Kannan, P.; Rabanal, P. and Scott, A. (2012). “Monetary and Macroprudential Policy Rules with House Price Booms”. B.E. Journal of Macroeconomics,12(1): 1-44.
Levine, P. and Lima, D. (2015). “Policy Mandates for Macro-Prudential and Monetary Policies in a New Keynesian Framework”. ECB Working Paper, 1784: 1-43.
Quint, D. and Rabanal, P. (2014). “Monetary and Macroprudential Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area”. International Journal of Central Banking, 10: 169-235.
Smets, F. (2014). “Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?”. International Journal of Central Banking, 10(2): 263-300.
Smit, N. (2015). A Comparison of the Stabilising Effects of Augmented Taylor Rules and Macroprudential Policy in A DSGE Framework with Financial Frictions. Master Thesis, University of Amsterdam.
Williams, J. C. (2015). “Measuring the Effects of Monetary Policy on House Prices and the Economy”. Presentation to Bank Indonesia–BIS Conference on “Expanding the Boundaries of Monetary Policy in Asia and the Pacific,” Jakarta, Indonesia, 1-13.
Zdzienicka, A.; Chen, S.; Diaz Kalan, F.; Laseen, S. and Svirydzenka, K. (2015). “Effects of Monetary and Macroprudential Policies on Financial Conditions: Evidence from the United States”. IMF Working Paper, WP/15/288, 1-29.  
Zhang, L. and Zoli, E. (2016). “Leaning Against the Wind: Macroprudential Policy in Asia”. Journal of Asian Economics, 42: 33-52.