برآورد سهم ناکارای شکاف دستمزد روستایی-شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون­زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می‌شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار در بازه­ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل‌های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می‌پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می‌دهد، در طول دوره‌ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می‌دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک‌های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش‌یافته و در چندک‌های بالا این سهم کاهش‌یافته است، این نشان می‌دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation the share of inefficient wage inequality between rural-urban in Iran

نویسندگان [English]

  • ali falahati 1
  • younes goli 2
چکیده [English]

Wage differences between two groups can be explained by two factors, difference in human capital and occupational and activity status that observable, and another factor related to discrimination, discrimination is difference in return for equal characteristic, in fact discrimination cannot be explained by differences in characteristics such as education, experience. If the difference in wages was due to human capital difference, because each of the factors of production are paid based on the value of their marginal product. Such as wage gap is efficient and imply on optimal resource allocation. But if wage gap was due to discrimination, wage gap is inefficient.  In recent years, one of the most problems in Iran migration of rural people to urban area. One of the reasons for this phenomenon is regional wage gap. The evidence of gathering data from statistical center of Iran show that wage inequality between rural-urban regional is high in 2006 and has decreased in 2014. therefore the goal of this study, the estimation of the share of inefficient wage inequality between rural-urban in Iran by using the data from Households’ Income and Expenditures surveys over 2006-2014 and applying Oaxaca-Blinder (inequality of wage at mean) and Machado-Mata (inequality of wage at entire distribution) decomposition models. 
Theoretical framework
For decomposition wage inequality between rural-urban regional we use of Baker’s taste discrimination theory (1957). Becker (1957) introduces the concept of discrimination on the labor market; employers maximize the utility function and have disutility from employing the some group. Equation (1) shows that wage difference can be decompose to two part, first term on the right hand side of equation (1) indicating regional wage gap due to productivity difference and second term due to discrimination. 

(1)
 
When the first term has dominant effect, the share of efficient wage gap is high and when the size of second term is high, possibility of inefficient allocation resource has increased.
Methodology 
To increasing the concordance between goal of study and theoretical framework we use the decomposition model that suggested by Blinder-Oaxaca (1973) and Machado-Mata (2005).
 
R in equation 2 is wage gap, x is characteristics component such as experience, education, gender,  job and activity statues, β is estimated coefficient of characteristics of labor. The first term on the right hand of equation 2 equal to amounts to the part that is due to differences in characteristics between urban and rural (explained part of the differential), second term is the contribution of differences in coefficients (discrimination component or unexplained part of the differential).
Result and discussion
The result of study show that total wage gap (difference the logarithm of wage), has decreased from 0.41 in 2006 to 0.28 in 2014, also the efficient wage gap has decreased from 0.299 in 2008 to 0.117 in 2014, and inefficient wage gap has decreased from 0.234 in 2006 to 0.0484 in 2012 and then increased to 0.166 in 2014. But the share of inefficient wage over 2006-2014 was about 37 percent.  the result of Machado-Mata decomposition show wage gap in all centile decreased and role of decreasing discrimination in lower centile more than efficient wage gap and in upper centile the role of decreasing efficient wage gap is dominant. Also increasing the migration of rural to urban and increasing competition for finding a job in urban area lead to increasing efficient wage gap in bottom centile in 2014 than 2006. in fact the result show that high wage earner necessary doesn’t have high level of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wage gap
  • Machado-Mata decomposition
  • Quantile Regression
رنجبر فلاح، محمدرضا و داودی، پدرام (1392). «تجزیه نابرابری: مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دوره 1386-1379». تحقیقات اقتصادی، 48(4): 90-71.
عیسی‌زاده، سعید و محمدی، عدنان (1392). «مطالعه‌ی رابطه‌ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران ». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 2(5): 143-121.
فلاحتی، علی؛ گلی، یونس و گلی، حسین (1394). «آزاد سازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی». دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 22(9): 232-211.
کشاورز حداد، غلامرضا و نوراشرف‌الدین، میثم (1394). «نرخ بازدهی خصوصی آموزش در مناطق شهری ایران: روش رگرسیون چندک». فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 50(4): 1016-989.
گلی، یونس؛ صنیعی، احسان و گلی، یحیی (1394). «نابرابری رفاهی خانوار روستایی- شهری، رهیافت مدل‌های تجزیه». دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، 12(24): 181-161.
مرکز آمار ایران، بودجه خانوار 1385-1390.
Blinder. A. S. (1973). “Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates”. Journal of Human Resources, 8(4), 436-455
De Silva, I. (2013). “Endowments versus Returns: Counterfactual Quantile Decomposition of Urban–Rural Inequality in Sri Lanka”. Review of Urban & Regional Development Studies25(1), 47-60.
Fortin, N., Lemieux, T. and Firpo, S. (2011). “Decomposition Methods in Economics”. Handbook of labor economics, 4, 1-102.
Hnatkovska, V. and Lahiri, A. (2015). “Structural Transformation and the Rural-Urban Inequality in China and India”. Vancouver, Canada.
Luo, X. and Zhu, N. (2008). “Rising Income Inequality in China: A Race to the Top”. World Bank Policy Research Working Paper, No, 4700, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1258145.
Machado, J. A., & Mata, J. (2005). “Counterfactual Decomposition of Changes in Wage Distributions Using Quantile Regression”. Journal of applied Econometrics, 20(4), 445-465.
Matita, M. and Chirwa, E. (2009). “Rural-Urban Welfare Inequalities in Malawi: Evidence from a Decomposition Analysis”. Working paper No 2009/05.
Nguyen, B. T., Albrecht, J. W., Vroman, S. B., & Westbrook, M. D. (2007). “A Quantile Regression Decomposition of Urban–Rural Inequality in Vietnam”. Journal of Development Economics, 83(2), 466-490.
Oaxaca, R. (1973). “Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets”. International Economic Review, 14(3), 693-709.
Quheng, D. (2007). “Earnings Differential between Urban Residents and Rural Migrants: Evidence from Oaxaca-Blinder and Quantile Regression Decompositions”. Chinese Journal of Population Science, 2, 8-16.
Sicular, T., Ximing, Y., Gustafsson, B., & Shi, L. (2007). “The Urban–Rural Income Gap and Inequality in China”. Review of Income and Wealth53(1), 93-126.