بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیون‌برداری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در کشورهایی مانند ایران که در آنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار زیاد باشد، واکنش سیاست مالی دولت به نوسانات درآمد نفتی، مکانیسم انتشار برای این نوسانات محسوب می‌شود. لذا در این مقاله به تحلیل مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی بر متغیرهای اقتصادی از کانال مخارج دولت می‌پردازیم. برای نشان دادن این مسأله یک مدل خودرگرسیون‌برداری ساختاری در طول دوره 1338 تا 1394 برای تولید ناخالص داخلی، مخارج مصرفی دولت، مخارج سرمایه‌ای دولت، مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی، با دو حالت مختلف وابستگی و استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی در نظر گرفته­ایم. نتایج نشان می‌دهد که یک شوک مثبت درآمد نفتی منجر به افزایش مصرف و سرمایه­گذاری خصوصی و دولتی شده است. نهایتاً، چنانچه سیاست مالی نسبت به درآمدهای نفتی مستقل در نظر گرفته شود، شوک‌های نفتی منجر به واکنش‌های ملایم‌تری در متغیرهای اقتصادی می‌شود؛ بنابراین کنترل مخارج دولتی به­عنوان ابزار سیاست مالی، کاهش نوسانات اقتصادی را به­دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Impact of Fiscal Policy as a Transmission Mechanism of Oil Shocks on Iranian Economy Using a Structural Vector Autoregressive Model

نویسندگان [English]

  • sepideh tavakoli 1
  • mahmood hoshmand 2
  • mostafa salimifar 2
  • ebrahim ghorji 3
چکیده [English]

In countries like Iran, where the government relies heavily on oil revenue, the response of fiscal policy to oil revenue fluctuations is a key transmission mechanism of oil revenue volatility. Several studies have documented various transmission channels through which oil price shocks affect economic activities in developed oil importing countries. But, regarding oil exporting countries, there are few such studies. According to them, government expenditure has the effects of diminishing returns; and, over-expanding by crowding out of private investment will decrease economic growth.Moreover, inefficiency, distortion in allocation of resources and corruption are other channels that have negative effects on output.
The aim of this study is to assess the mechanism in which oil shocks affect economic variables of an oil exporting country. For this purpose, we provide evidence on Iran, an oil exporter where a positive oil revenue shock generates an expansion in consumption and investment by both the private and public sectors. we document the effects of an unexpected increase in the oil revenue, on several variables which are GDP, government consumption of goods and services, government investment, private consumption, and private investment.
The effects of structural shocks on that variables have been assessed using a Structural Vector Auto Regressive (SVAR) Model in two different situations with dependence and independence of government budget to oil revenue. Due to data availability, however, we study a more recent period, from 19959 to 2015. We assumed the oil revenue is exogenous, so that it is only affected by its lagged values and a shock and the logarithms of the variables are detrended by Hodrick–Prescott Filter.
 As a first step of the empirical analysis, we carried out unit root tests for all of the variables and the lag length criteria were employed to select optimal lag order of a VAR model. To analyze the relationships between variables with the SVAR model, we estimated matrix B, the coefficients of structural shocks were recovered and their impacts on the system were investigated through impulse responses. To derive the set of identifications, use can be made of the economic theory which imposes a set of over-identifying restrictions on the coefficients of matrix B. Considering the existence of five endogenous variables, x = {GDP , GC , GI , C , I}and one exogenous variable, OR,  we have six equations. By restrictions on matrix B, we may have an over-identified structural VAR. In this paper we have two different matrix B with different restrictions to show the dependence and independence of government budget to oil revenue.
The resulting structural parameter estimates of matrixes B are given and comparing them indicate that a positive oil revenue shock generates an expansion in consumption and investment by both the private and public sectors. Government investment expands about 2 percent above trend a few quarters after a 4.5 percent oil revenue shock hits the economy. Finally, we find that when fiscal policy is assumed to be unrelated with oil revenue the response of economic variables to oil shocks is smoothed. We find that fiscal policy is the main propagation mechanism that transmits the oil shocks to the economy.
The results of the paper carry important implications for the formulation of fiscal policy in oil-exporting countries like Iran. These countries could prevent large swings in economic activity by saving oil windfalls and investing them gradually. Therefore, controlling government expenditure as fiscal policy instrument effectively insulating the economy from the volatility of oil revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil shocks
  • Propagation mechanism
  • Structural Vector Autoregressive model
  • Government expenditure channel
ابراهیمی، سجاد (1390). « اثر شوکهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن­ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 59: 83-105.
اسماعیل­نیا، علی‌اصغر؛ پازوکی، آزاده؛ پازوکی، محمدرضا و کریمی، مجتبی (1391). «تبیین و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر رفتار مخارج دولت در اقتصاد ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، 20: 93-126.
خسروی، تانیا و پژویان، جمشید (1392). «تأثیر مالیات بر شرکت­ها بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی با استفاده از رهیافت کرانه­ها». فصلنامه علوم اقتصادی، 25: 95-121.
خوش‌اخلاق، رحمان و موسوی محسنی، رضا (1385). «شوک­های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه‌پذیر تعادل عمومی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 77: 99-889.
صادقی، حسین؛ شهاب لواسانی، کیوان و باغجری، محمود (1389). «اثرات تعدیل قیمت حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1(1): 76-49.
صمدی، سعید؛ یحیی‌آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388). «تحلیل تأثیر شوک­های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران». فصلنامه پژوهش و سیاست‌های اقتصادی، 52: 26-5.
فلاحی، فیروز؛ پورعبادالهان کویچ، محسن؛ بهبودی، داود و محسنی زنوزی، فخری سادات (1392). «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ»، اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 7: 127-103.
محمدی، حسین و برات‌زاده، امین (1392). «تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران»، اقتصاد انرژی ایران، 7: ۱۲۹-۱۴۵.
Arezki, R. and Ismail, K. (2010). Boom-Bust Cycle, Asymmetrical Fiscal Response and the Dutch Disease, IMF Working Paper No. 10/94, Washington, D.C.
Baghirov, A. (2014). Direct and indirect effects of oil price shocks on economic growth: case of Lithuania, Master Thesis: Financial Economics. Vilnius, ISM University of Management and Economics.
Berument, M. H.; Ceylan, N. B. and Dogan, N. (2010); “The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries”. The Energy Journal, 3(1): 149-176.
Cologni, A. and Manera, M. (2011). “Exogenous Oil Shocks, Fiscal Policy and Sector Reallocations in Oil Producing Countries”. Energy Economics, ENEECO-02231.
El Anshasy, A. and Bradley, M.D. (2011). Oil Prices and the Fiscal Policy Response in Oil-Exporting Countries, UAEU-FBE-Working Paper Series, No. 2011-08.
Emami, K. and Adibpour, M. (2012). “Oil income shocks and economic growth in Iran”, Economic Modelling, 29: 1774-1779
Farzanegan, M.R. and Markwardt, G. (2009). “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”. Energy Economics, 31: 134-151.
Farzanegan, M.R. (2011). “Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran”. Journal of Energy Economics, 33: 1055-1069.
Husain, A.M., Tazhibayeva, K. and Ter-Martirosyan, A. (2008). “Fiscal Policy and Economic Cycles in Oil-exporting Countries”, IMF working Paper, WP/08/253.
Iwayemi, A. and Fowowe, B. (2011). “Impact of oil price shocks on selected macroeconomic variables in Nigeria:”. Energy Policy, 39: 603-612.
Jin, G. (2008). “The Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth: A Comparative Analysis for Russia, Japan and China”. Research Journal of International Studies, Issue, 8: 98-111.
Kilian, L. (2011); “Structural vetor autoregresions”, Working paper, University of Michigan.
Mendoza, O.D. and Vera, D. (2010). “The Asymmetric Effects of Oil Shocks on an Oil-exporting Economy”, Cuadernos De Economia, 47: 3-13.
Mila Elmi, Z. and Jahadi, M. (2011). “Oil price shocks and economic growth: evidence from OPEC and OECD”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5: 627-635.
Olomola, P.A. and Adejumo, A.V. (2006). “Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria”. International Research Journal of Finance and Economics, 3: 28-34.
Pieschacon, A. (2009). Oil Booms and Their Impact through Fiscal Policy, manuscript, Stanford University, Stanford, California
Reyes-Loya, M. and Blanco, L. (2008). “Measuring the Importance of Oil-Related Revenues In total Fiscal Income for Mexico”, Energy Economics, 30: 2552-256
Schneider, M. (2004). “The impact of oil price changes on growth and inflation”. Monetary Policy and the Economy, 2: 27-36.