تأثیر توسعه مالی و ارزش‌افزوده بر مصرف انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش‌افزوده بر مصرف انرژی در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به‌کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت‌شده به ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی، به‌عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می‌دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه‌مدت رشد توسعه مالی و ارزش‌افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می‌شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به‌ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می‌دهد و 1 درصد افزایش در ارزش‌افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش‌های مذکور می‌شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به‌عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر‌ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial development and value added on energy consumption in Iran's agriculture and industury sectors

نویسندگان [English]

  • abdolmajid ahanghari 1
  • saeede kamranpour 2
چکیده [English]

This paper examines the impact of financial development and value added on energy consumption in Iran's agriculture and industry sectors , over the period of 1976-2013 by using BAND ARDL, Based on unrestricted error correction model (UECM), (Pesaran, shin and Smith, 2001). In this study was used ratio of credits allocated to agriculture and industry sectors as indicator of financial development. The finding of BAND ARDL are confirming long run relationship among variables and show ,in both sector, financial development and value added growth increase energy consumption. Financial development growth by 1 percent increase energy consumption in industry and agriculture sectors respectively in the 0.05 and 0,025 percent and a 1% increasing in the value added increase energy consumption by as much as 0.31 and 0.62 percent in the aforementioned sectors. Also,the results showed the negative impact of urbanization and liberalization on the energy consumption in agriculture sector and the positive impact of urbanization on the energy consumption in industry sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • financial development
  • value added
  • industury and agriculture sectors
  • ARDL test
آرمن، سید عزیز و زارع، روح­اله (1388)؛ مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط ان با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو. مطالعات اقتصاد انرژی، 21: 92-67.
ابراهیمی، محسن و آل مراد جبردقی، محمود (1391)؛ توسعه­ی بازارهای مالی و مصرف انرژی در کشورهای گروه D8. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 61: 174-159
ابریشمی، حمید و مصطفایی، آذر (1380)؛ بررسی رابطه­ی بین رشد اقتصادی و مصرف فرآورده­های عمده­ی نفتی در ایران. مجله­ی دانش و توسعه، 14: 45-11.
اسدی، علی و اسماعیلی، سید میثم (1392)؛ بررسی وجود رابطه‌ی پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 3: 38-17.
بهبودی، داود؛ اصغرپور، حسین و قزوینیان، محمد­حسن (1388)؛ شکست ساختاری و مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران. پژوهش­های اقتصادی، 3: 84-53.
بهبودی، داود؛ متفکر آزاد، محمد­علی و خلیل­پور، افشین (1386). بررسی رابطه­ی تقاضای نهایی و واسطه­ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران طی دوره 83-1346. پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، 22: 34-13.
فرازمند، حسن؛ کامران­پور، سعیده و قربان­نژاد، مجتبی (1392)؛ ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1: 58-33.
قبادی، نسرین (1376)؛ بررسی رابطه­ی علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، همایش ملی انرژی ایران.
محمدزاده، پرویز؛ بهبودی، داود و ابراهیمی، سعید (1392)؛ رابطه میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران. مطالعات اقتصاد انرژی، 39: 104-77.
ملکی، رضا (1378)؛ بررسی رابطه­ی علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
نظیفی، فاطمه ( 1383)؛ توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 14: 130-97.
وافی نجار، داریوش (1384)؛ تحلیل آماری و بررسی رابطه­ی علیت گرنجری تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و محاسبه­ی کشش نهاده­های انرژی با استفاده از تابع تولید (1346-1382). مطالعات اقتصاد انرژی، 2: 80-61.
Alam, M.I. and Quazi, R.M. (2003); Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, Vol. 17: 85-103.
Ang, J.B. (2007); Co2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France. Energy Policy, Vol. 35, Iss.10: 4772-4778
Apergis, N. and Payne J.E. (2009); Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from the Commonwealth of Independent States. Energy Economics, 31: 641-647.
Banerjee, A.; Dolado, J.; Galbraith, J.W. and Hendry, D.F. (1993); Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Oxford University Press: Oxford.
Belk, A., Dobnik, F. and Dreger, C. (2011); Energy Consumption and Economic Growth: New Insights into the Cointegration Relationship. Energy Economics, 33: 782-789.
Chun, S. (2015); "Effects of Financial Developments and Income on Energy Consumption”, International of Review Economics and Finance, 35: 28-44.
Demetriades, P.O. and Hussein. K.M. (1996); Does Financial Development Cause Economic Growth? Time Series Evidence from 16 Countries. Journal of Development Economics, 51: 387-411.
Gross, C. (2012); Explaining the causality between energy and economic growth the U.S.-a multivariate sectoral analysis. Energy Economics, 34: 489 490.
Halicioglu, F. (2009); "An Econometric Study of Co2 Emission, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey", Energy Policy, 37(3): 1156-1164.
Hasnaou, B. (2014); “The Nexus Between Financial Development and and Energy Consumption in the High-Income OECD Members: A Dynamic Panel Data Analysis’, Professional Center for Business Research, 12: 28-37.
Huang, B.; Hwang, M.J. and Yang, C.W. (2008); Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Approach. Ecological Economics, 67: 41-54.
Islam, F., Shahbaz, M., Ahmed, A. and Alam, M. (2013); Financial Development and Energy Consumption Nexus in Malaysia: A Multivariate Time Series Analysis. Economic Modelling, 30: 435-441.
Kakar, K.; Khilji, B. and Khan, M. (2011); Financial Development and Energy Consumption: Empirical Evidence from Pakistan. International Journal of Trade, Economics and Finance 2(6).
Kraft, K. (1987); Efficiency and Internal Organization. The Quarterly Journal of Economics, vol. 102 
Lee, C.C. and Chang, C.P. (2007); Energy Consumption and GDP Revisited: A Panel Analysis of Developed and Developing Countries. Energy Economics, 29: 1206-1223.
Lise, W. and Montfort, K.V. (2007); Energy Consumption and GDP in Turkey: Is there a Counteraction Relationship? Energy Economics, 29: 1166-1178.
Love, I. and Zicchino, L. (2006); Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46: 190-210.
Mehrara, M. and Musai, M. (2012); Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: An ARDL Approach for the Case of Iran. International Journal of Business and Behavioral Sciences, 2(6): 91-99.
Narayan, S. and Narayan, P. K. (2004); Determinant of Demand for Fiji’s Exports: an Empirical Investigation. The Developing Economies, XLII-1: 95-112.
Narayan, P.K. and Smyth, R. (2005); Electricity Consumption, Employment and Real Income in Australia Evidences from Multivariate Granger Causality Tests. Energy Policy, Article in Press.
Pesaran, M.H.; Shin, Y. and Smith, R.J. (2001); Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Sadorsky, P. (2011); Financial Development and Energy Consumption in Central and Eastern European Frontier Economies. Energy Policy, 39: 999-1006.
Sadorsky, P. (2010); The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Emerging Economies. Energy Policy, 38: 2528-2535.
Shahbaz, M. and Lean, H. (2012); Does Financial Development Increase Energy Consumption? The Role of Industrialization and Urbanization in Tunisia. Energy Policy, 40: 473-479.
Shahbaz, M.; Abosedra, R. and Sbia, R. (2013); Energy Consumption, Financial Development and Growth: Evidence from Co-integration with unknown Structural Breaks in Lebanon. Munich Personal RePEc Archive.
Shahbaz, M.; Khan, S. and Tahir, M. (2013); The Dynamic Links between Energy Consumption, Economic Growth, Financial Development and Trade in China: Fresh Evidence from Multivariate Framework Analysis. Energy Economics, 40: 8-
Shahbaz, M.; Rehman, H. and Amir, N. (2010); The impact of trade and financial openness on government size: A case study of Pakistan. Journal of Quality and Technology Management, 6, 105-118.
Soile, I.O. (2012); Energy-Economy Nexus in Indonesia: A Bivariate Counteraction. Asian Journal of Empirical Research, 2(6): 205-218.
Tsani, S.Z. (2010); Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece. Energy Economics, 32: 582-590.
Yazdan, G.F. and Hossein, S.S.M. (2012); Causality between oil consumption and economic growth in Iran: An ARDL testing approach. Asian Financial and Economic Review, 2: 678-686.
Zeshan, M. (2013); Finding the cointegration and causal linkages between the electricity production and economic growth in Pakistan. Economic Modelling, 31: 344-350.