محاسبه شاخص‌های شرایط پولی و مالی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بجنورد

چکیده

سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاست‌گذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاست‌گذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاست‌های انبساطی و انقباضی برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق شاخص شرایط پولی (MCI) با استـفاده از داده­هـای دوره 1391-1352 و شـاخص شـرایط مـالی (FCI) با استفـاده از داده­هـای دوره 1391-1377 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای اقتصاد ایران محاسبه‌شده است. بر اساس نتایج در محاسبه شاخص شرایط پولی هر 3 کانال نرخ ارز، نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند. همچنین در محاسبه شاخص شرایط مالی علاوه بر 3 کانال ذکرشده، کانال دارایی نیز تأثیر دارد. درحالی‌که کانال نرخ بهره نسبت به 4 کانال دیگر کمترین وزن را داشته، کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی داشته و اشاره بر این دارد که کانال‌های اعتباری از دیگر کانال‌ها در تعیین سطح تولید در ایران مهم‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial and Monetary Conditions Index on the Iranian Economy: Principal Component Analysis

نویسندگان [English]

  • hojat taghizadeh 1
  • Gholareza Zamanian 2
  • javad harati 3
چکیده [English]

Monetary Policy is one of the important instruments of the economic demand management and is much important in policy making decisions. In this direction, determination the rule of monetary policy making and discretion of expansionary and contractionary monetary policies are also important for policy makers and economists. In this study, the monetary conditions index (MCI) over the period 1352-91 and financial conditions index (FCI) over the period 1377-91 calculated using the Principal Component Analysis for Iran's economy. According to the results, the monetary conditions index impact any 3 channel exchange rate, interest rate and credit channel. Also in the calculation of index financial conditions, in addition to the the above channel 3, also has its effect channel Finance. Credit channel has the greatest weight in both financial and monetary conditions index, while the interest rate channel of the lowest weight than the 3 other channels in both the index, implying that credit channel is more important than the other channels in determining the level of output in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Conditions Index
  • Financial Conditions Index
  • Monetary Transmission Mechanisms
  • Principal component analysis
ایزدی، حمیدرضا و دهمرده، نظر (1391)، رابطه بین عملکرد سیاست های پولی و مالی و ثبات تابع تقاضای پول و پیش بینی این تابع در ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 1، شماره 1: 190-165.
پوستچی، ساناز (1392)، بررسی شاخص شرایط پولی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز - دانشکده مدیریت و حسابداری.
فخری، محدث (1389)، روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی و بررسی عوامل مطالعه موردی: استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم، مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 41: 1-51.
کمیجانی، اکبر و علی نژاد مهربانی، فرهاد (1391)، ارزیابی اثربخشی کانال‌های انتقال پولی بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبی آن‌ها در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه‌وبودجه. شماره 17 (2): 39-63.

صادقی شاهدانی، مهدی؛ صاحب­هنر، حامد؛ عظیم­زاده آرانی، محمد و حسینی دولت آبادی، سیدمهدی (1391)، بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روشBVAR : مطالعه­ی موردی ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 1، شماره 4: 91-124.

صادقی سقدل، حسین؛ رستم­زاده، پرویز و اصغرپور، حسین (1386)، تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران، نامه مفید، دی‌ماه، شماره (63) (13 نامه اقتصادی)، 82-59.
مجاب، صفورا (1387)، مکانیسم انتقال سیاست پولی: مقایسه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (2006-1987)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.
همتی، مریم و بوستانی، رضا (1394)، معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.
Abubakar, M. and Yaaba, B. N. (2013); A Post market Reform Analysis of Monetary Conditions Index for Nigeria, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 14.
Ando, A., Modigliani, F. (1963); The life cycle hypothesis of saving: aggregate implications and tests. Am. Econ. Rev. 53 (1): 55-84.
Angelopoulou, E.; Hiona, B. and Heather, G. (2013); Building a financial conditions index for the euro area and selected euro area countries: what does it tell us about the crisis. ECB Working paper series 2013.
Bayangos, V. (2000); A Real Monetary Conditions Index For The Philippines: Is It Usefull? ORPAS Institute of Social Studies, Working Paper 309.
Bernanke, B.; Gertler, M. (1995); Inside the black box: The credit channel of monetary transmission. Journal of Economic Perspectives 9, 27-48.
Bofinger, P. and Wollmershauser, T. (2001); Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order, Wuerzburg Economic Papers, No. 30.
Boivin J.; Kiely, M. and Mishkin, F. (2010); How Has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time?, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.
Boivin, J. (2006); Has U.S. Monetary Policy Changed? Evidence from Drifting Coefficients and Real-Time Data, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, Vol. 38(5): 1149-1173.
Brumberg, R. E. and Modigliani, F. (1954); Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. In: Kurihara, K. (Ed.), Post-Keynesian economics. Rutgers University Press, New Brunswick, NJ.
Carlstrom, C.; Fuerst, T. and Paustian, M., (2009); Optimal monetary policy in a model with agency costs. Paper presented at the Financial Markets and Monetary Policy Conference, sponsored by the Federal Reserve Board, and the Journal of Money, Credit and Banking, June 45.
Curdia, V. and Woodford, M. (2009); Credit spreads and monetary policy. Paper presented at the Financial Markets and Monetary Policy Conference, sponsored by the Federal Reserve Board, and the Journal of Money, Credit and Banking, June 45.
De Wet, W. (2002); Coping with Inflation and Exchange Rate Shocks in the South African Economy, The South African Journal of Economics, 70, 78-94.
Dennis, R. (1997); A measure of monetary conditions, Reserve Bank of New Zealand, 1-17.
Duguay, P. (1994); Emprical Evidence on the Strength of the Monetary Transmission Mechanism in Canada: An Aggregate Approach, Journal of Monetary Economics, vol.33 (1): 39-61.
Esteves, P. S. (2003); Monetary Conditions Index for Portugal, Banco de Portugal, Economic bulletin, 25-31, 57-86.
Fleming, J. M. (1962); Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates, Staff Papers — International Monetary Fund 9 (3), 369-380.
Freedman, C. (1994); The use of indicators and the monetary conditions index in Canada, In: Balino, T.J.T., Cottarelli, C. (Eds.) Frameworks for Monetary Stability Policy Issues and Country Experiences", IMF, Washington, pp. 458-476.
Friedman, M. (1963); Inflation and Consequences, Asian Publishing House, New York.
Frochen, P. (1996); Monetary condition indices, Banque de France Bulletin Digest, No.31.
Gerlach, S. and Smets, F. (2000); MCIs and Monetary Policy, European Economic Review, Vol. 44: 1677-1700.
Gomez, E. (2011); Financial Conditions Index: Early and Leading Indicator for Colombia. Ensayos sobre Politica Economica; 66: 174-220.
Gottschalk, J. (2001); Monetary Conditions in the Euro Area: Useful Indicators of Aggregate Demand Conditions?, Kiel Working Paper, No.1037.
Hansson, B. and Lindberg, H. (1994); Monetary Conditions Index: A Monetary Policy Indicator, Quarterly Review Sveriges Riksbank 3: 12-7.
Hataiseree, R. (1998); The Roles of Monetary Conditions and the Monetary Conditions Index in the Conduct of Monetary Policy: The Case of Thailand under the Floating Rate Regime, Economic Research Department, 1-22.
Hatzius, J. (2010); Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. NBER Working PaperSeries w16150.
Jimmy, A. O. and Jacob, O. (2010); Monetary condition index for Uganda, Bank of Uganda Working Paper 02/10.
Jin-Lung Lin, (1999); Monetary Condition Index in Taiwan, Institute of Economics, Academia Sinia.
Jorgenson, D. (1963); Capital Theory and Investment Behavior', American Economic Review, 53 (2): 247-59.
Kannan, R.; Sanyal, S. and Bihari Bho, B. I. (2006); Monetary conditions index for India, Reserve Bank of India Occasional Papers, 27(3), 57 – 86
Kesriyeli, M. and Kocaker, I. (1999); Monetary Condition Index, A Monetary Policy Indicator for Turkey, The Centeral Bank of The Republic of Turkey, 1-18.
Krylova, E., (2002); The Credit Channel of Monetary Policy. Case of Austria, Economics Series 111, Institute for Advanced Studies.
Krzanowski, W. J. and Marriott, F. H. C. (1994a); Multivariate Analysis, Part 1. Distributions, Ordination and Inference. Arnold, London.
Krzanowski, W.J. and Marriott, F. H. C. (1994b); Multivariate Analysis, Part 2. Classification, covariance structures and repeated measurements. Arnold, London.
Lattie, C. (1999); Monetary policy management in Jamaica, Bank of Jamaica Pamphlet, 1
Mayes D, Virén M. (2001); Financial Conditions Indexes. Bank of Finland Discussion Paper No.17
Mishkin, F.S. (1995); Symposium on the Monetary Transmission Mechanism, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4: 3-10.
Montagnoli A. and Napolitano O. (2005); Financial condition index and interest rate settings: a comparative analysis. Money Macro and Finance. (MMF) Research Group Conference working paper N.8.
Mundell, R. A. (1963); Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. Can. J. Econ. 29, 475-485.
Peeters, M. (1999); Measuring Monetary Conditions in Europe: Use and Limitations of the MCI, De Economist Quarterly Review of the Royal Netherlands Economic Association, 147: 183-203.
Pei-Tha, G. and Kian-Teng, K. (2008); Estimating monetary policy rules: An optimal monetary conditions index for Malaysia, International Research Journal of Finance and Economics; 2008(14), 196-211.
Peng W. and Leung F. (2005); A Monetary Conditions Index for Mainland China, Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin.
Qayyum, A. (2002); Monetary Conditions Index: A Composite Measure of Monetary Policy in Pakistan. Published in: The Pakistan Development Review, Vol. 41, No. 4 (2002): 551-566.
Ramey, V. A. (1993); How important is the credit channel in the transmission of monetary policy?, National Bureau of Economic Research, Inc., NBER Working Papers 4285.
Sharma, S. (1996); Applied Multivariate Techniques. Wiley & Sons, Inc.
Stevens, G. (1998); Pitfalls in the Use of Monetary Conditions Indexes; Reserve Bank of Australia Bulletin, August, 34-43.
Swiston A. A U. S. (2008); Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit is Due. IMF Working Paper.
Tobin, J. (1969); A general equilibrium approach to monetary theory. J. Money Credit Bank. 1 (1), 15-29.
Wai Ching Poon (2010); "Augmented MCi: AN Indicator Of Monetary Policy Stance For ASEAN-5?," Monash Economics Working Papers 25-10, Monash University, Department of Economics.
Zulfiqar, H. and Muhammad, M. K. (2007); Monetary Conditions Index for Pakistan, SBP Research Bulletin, 3(2), 165-190.