کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایۀ اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 139-165

10.22084/aes.2022.26478.3477

آزاد خانزادی؛ نسرین کریمی؛ سهراب دل انگیزان


نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی


بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 85-105

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهره‌وری در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 181-209

علی محمدی خواه؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی