نویسنده = محمدعلی فلاحی
تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 81-106

محمدعلی فلاحی؛ فرشته جندقی میبدی؛ زهره اسکندری پور


برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با بکارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 187-208

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ سیما ناظمی معزآبادی


بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 81-109

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ مرتضی بستام