دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-275 
9. اهمیت شتاب دهنده‌های مالی در یک الگوی کینزی جدید در اقتصاد ایران

صفحه 215-249

پریسا رفیعی شمس آبادی؛ غلامعلی حاجی؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ مصطفی سرگلزایی