دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1396 
5. طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران

صفحه 95-123

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ محمدعلی امیرزرگر؛ جلال مولابیگی