دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-250 
1. ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE

صفحه 1-34

احمد جعفری صمیمی؛ حسین توکلیان؛ مرضیه حاجی کرمی


5. نرخ بیکاری بهینه در ایران: رویکرد بهینه‌یابی پویا

صفحه 117-136

هادی غفاری؛ علی صفایی شکیب؛ مریم موسیوند


9. تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

صفحه 205-230

فاطمه محقق زاده؛ شمس الله شیرین بخش؛ عباس نجفی زاده؛ علیرضا دقیقی اصلی


10. بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی در استان‌های ایران

صفحه 231-254

سید کمال صادقی؛ سعید گرشاسبی فخر؛ رضا رنج پور؛ محمد علی متفکر آزاد؛ احمد اسدزاده