دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1396 
5. نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

صفحه 99-121

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی