دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 
4. اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

صفحه 63-79

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور


5. بهینه‌یابی مکانی احداث نیروگاه برق کوچک مقیاس

صفحه 81-96

مسعود کسرائی نژاد؛ حسن طائی؛ کیومرث حیدری


7. جرم و هم‌گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی

صفحه 123-149

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت؛ وحید کفیلی