دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1395 
6. عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران

صفحه 131-153

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی