گروه بندی سن بیمه گذاران رشته بیمه شخص ثالث در ایران، با توجه به نرخ خسارت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول میز داده کاوی

2 مشاور میز داده کاوی پژوهشکده بیمه

3 استادیار پژوهشکده بیمه، تهران ایران

10.22084/AES.2021.23776.3255

چکیده

مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرر است که در محاسبه حق بیمه‌های رشتۀ بیمه‌ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی‌های راننده نیز لحاظ شود. از این رو در این مقاله با استفاده از داده‌های یک شرکت بیمه‌ طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه‌گذاران بر وقوع خسارت‌ها پرداخته‌ایم.
ابتدا توزیع سن بیمه‌گذاران و رانندگان حادثه ساز را با استفاده از آزمون دو نمونه‌ای کولموگروف- اسمیرنف مقایسه نموده‌ایم که نتیجه آن گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت‌ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه‌گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه‌های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده‌ایم. همچنین بر اساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه‌گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده‌ایم.
نتایج نشان می‌دهند، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال ، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم‌ سنجی، از بیمه‌گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می‌باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50 درصد از خسارت‌های منجر به آسیب‌های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه‌گذار نبوده است. بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می‌باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه‌گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت‌ها نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classifying Age Of Policyholders According To The Claim Rates In Iran

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Manteqipour 1
  • Vahid Ghorbani 2
  • Mahbuobe Alaei 3
1 Head of datamining Desk
2 consultant of insurance research center, Data Mining Desk
3 Assistant Professor of Insurance Research Institute, Tehran Iran
چکیده [English]

According to Note 1, Article 18 of Third Party Liability (TPL) Insurance Law 1395 (2016), Central Insurance of I. R. Iran (CII) in cooperation with Law Enforcement Force of I. R. Iran is obliged to work out to allow for the issuance of TPL policy based on the characteristics of the driver by the end of Sixth Five-Year Development Plan. As a result, in the premium calculation and the third party claims, the characteristics of the driver must be taken into account. Thus, using six-year data from an insurance company, the effect of the policyholders’ age on the incurred damages are investigated.
In this study, initially, with the help of Kolmogorov-Smirnov two-sample test, the age distribution of the reckless policyholders and drivers were compared. The results indicated that ‘age’ characteristic plays a role in causing damages. Due to the age differences among policyholders and the four major vehicle types, the calculations were distinctively performed based on each set of vehicles. Using conditional probability, the possibility of damages caused by different age groups was measured. Furthermore, the decision tree model was developed based on the three registered characteristics of the policyholders including age, gender, and type of customer.
The results indicated that among the passenger cars, trucks, and motorcycles, the probability of damages caused by policyholders having less than 22, 30, and 25 years of age is respectively considerably high. Thus, according to actuarial principles, these policyholders must reasonably pay more premiums. The results further showed that more than 50% of the claims that involved fatality in all types of vehicles were related to drivers that had no insurance policy. Therefore, several drivers that share the same vehicle must pay more premiums. The age characteristic of the policyholders does not have any significant effect on claims involving buses or vans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third party insurance for motor vehicles
  • conditional probability
  • decision tree
  • classification accuracy matrix