اثرات متقابل بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران با رهیافت MSVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، بروجرد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اراک

چکیده

هماهنگی سیاست­های پولی و مالی، با توجه به بحران­های مالی که در دهه­ی اخیر رخ داده است، بیش‌ازپیش افزایش ‌یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران­ها سیاست­های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی­ثباتی­هایی همراه هست که می­تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل بی­ثباتی­های سیاست­های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره 1357-1396 اثرات متقابل سیاست­های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی­ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی­ثباتی اندازه دولت در رژیم­های صفر و یک تأثیر منفی بر بی­ثباتی نرخ بهره دارد. بی­ثباتی نرخ بهره در رژیم­های یک و دو تأثیر معنادار بر بی­ثباتی اندازه دولت دارد. همچنین بی­ثباتی اندازه دولت تأثیر معناداری بر بی­ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی­ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی­ثباتی اندازه دولت داشت. بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی‌که بی­ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. همچنین، بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم­های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی­ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی­ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس در اقتصاد ایران بی­ثباتی سیاست­های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interactions of Instability of Monetary and Fiscal Policies in the Iranian Economy by the MSVAR Approach

نویسندگان [English]

  • elham hosseini 1
  • younes nademi 2
  • hamid asayesh 3
  • seyedhossein sajadifar 4
1 Economic Department,.Islamic Azad University.Aligoudarz
3 Assistant Professor of Economics
چکیده [English]

The coordination of monetary and fiscal policies, given the financial crises that have occurred in the last decade, has increased more than ever and has led countries considers coordinating economic policies to deal with the adverse effects of these crises. The implementation of any economic policy is accompanied by instabilities that can affect each other. Accordingly, the present article examines the interaction effects of monetary and fiscal policy instabilities in the Iranian economy. For this purpose, using the Markov-Switching Vector Auto Regression Model (MSVAR) during the period 1978-2017, the interaction effects of monetary and fiscal policies were investigated. The instability of the variables of tax revenues, government expenditures, interest rates and broad money was estimated using the Hadrick-Prescott filter. The results showed that government size instability in regimes of zero and one has a negative effect on interest rate instability. Interest rate volatility in regimes one and two has a significant effect on government-size instability. Also, the size instability of the government did not have a significant effect on the instability of the volume of broad money, but the instability of the broad money in the regime two had direct effects on the instability of the size of the government. The instability of tax revenues in the regime two had direct and significant effects on the instability of interest rates, while the instability of interest rates did not have a significant effect on the instability of tax revenues. Also, the instability of tax revenues in regimes of zero and one had a direct and significant effect on the instability of broad money and the instability of the broad money in the regimes two had direct and significant effects on the instability of tax revenues. Accordingly, in the Iranian economy, the instability of monetary and fiscal policies affects each other under regime conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy instability
  • financial policy instability
  • Markov Switching Vector Auto-Regressive (MSVAR)