ارزیابی نابرابری درآمد و خط فقر نسبی بر قدرت خرید کالای بادوام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا.. بروجردی

چکیده

در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی از مهم‌ترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاست‌گذاران است. طرح آمایش فضایی سرزمین مهم‌ترین سیاست دولت در اقتصاد ایران به‌منظور کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد، فقر نسبی، رشد درآمد سرانه حقیقی، بیکاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کالاهای بادوام با استفاده از مدل گشتاور تعمیم‌یافته خود رگرسیونی فضایی SAR-GMM-DPD با ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل- باند پویای تصادفی در بین استان‌های ایران در دوره 1386-1395 است. نتایج نشان داد که طبق تئوری نظریه مصرف دوزنبری، کالاهای بادوام دارای تابع تقاضای شکسته است، به‌طوری‌که وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 009/0 دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید کالاهای بادوام است. وقفه اول فضایی SAR نیز منفی و معنادار 007/0- است که بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استان‌های ایران است یعنی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است. نابرابری درآمد با ضریب 43/0- تأثیر منفی بر قدرت خرید کالای بادوام خانوارها دارد. خط فقر نسبی با ضریب 06/0- اثر منفی بر قدرت خرید می‌گذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهک‌های بالای درآمدی حرکت می‌کند، قدرت خرید کالای بادوام کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Inequality and Relative Poverty line on Durable Goods Purchasing Power

نویسندگان [English]

  • mobina zarie 1
  • ali heidarpour 2
  • seyed parviz jalili kamjo 3
1 PhD student in Economics, University of Urmia
چکیده [English]

In centralized economies, geographic inequality is one of the most important dimensions of inequality that policymakers care about. The Land Spatial Plan is the government's most important policy in Iran's economy to reduce inequality and poverty in spatial and geographical dimensions. The aim of this study was to evaluate the spatial effect of income inequality, relative poverty, real per capita income growth, unemployment, real exchange rate and real interest rate on real purchasing power of durable goods using the generalized spatial self-regression torque model SAR-GMM-DPD with two-stage coefficients Arellano-Bover / Bundel- Band Stochastic dynamics among the provinces of Iran in the period 2005
-2017. The results showed that according to the theory of binary consumption theory, durable goods have a function of broken demand, so that the first break of the dependent variable with a coefficient of 0.009 has a positive effect on the purchasing power of durable goods. The first SAR space interval is also negative and significant - 0.007, which indicates the negative spatial dependence between the provinces of Iran, ie the effects of independent variables on the dependent variable have indirect spatial and geographical effects. Income inequality with a coefficient of -0.43  has a negative impact on the purchasing power of durable household goods. The relative poverty line with a coefficient of -0.06 has a negative effect on purchasing power, and as the relative poverty line moves to the upper deciles of income, the purchasing power of durable goods decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real purchasing power of durable goods
  • Income Inequality
  • Relative Poverty Line and
  • Arellano-Bover / Bundell-Bond -Two-Step Band Ratio
  • GMM-DPD-SAR