قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

پس از بروز بحران­های مالی در سال­های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست‌گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می­شود، در نظر می­گیرد. قاعده مک­کالم را می­توان یکی از معروف­ترین انواع مدل­های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه بررسی تجربی رفتار سیاست­گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده­ مک­کالم غیرخطی و در دوره زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل­های مارکوف سوئیچینگ انجام می­شود. با توجه به این­که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی­کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر­قابل مشاهده انجام ­می­شود. در این راستا برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل‌سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با در نظر گرفتن رژیم­های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می­دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسئله مبین عکس‌العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین‌رو رفتار نامتقارن سیاست‌گذار پولی با توجه به تابع عکس­العمل آن تأیید می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nominal Feedback Rules in Iranian Monetary Policy: An Investigation of the McCallum Rule

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziaoddin Kiaalhoseini 1
  • Akbar Komeyjani 2
  • Hossein Tavakolian 3
  • zahra rahimi 4
1 Faculty of economics, University of Mofid /Qom
3 Allameh Tabatabaí University
چکیده [English]

Consequent to the financial crises, nominal feedback rules received considerable attention consideration from many of the monetary authorities in many countries. The innovation of these rules is a feedback mechanism that allocates precise adjustments to the monetary policy instruments where target variable deviates from its desired path. Mc Callum's rule can be taken as one of the most prominent feedback models in monetary economics. In the present study, the experimental behavior of the policymakers in the Iranian Central Bank will be investigated applying nonlinear Mc Callum's rule in the period of 1368:4 (1990:1) to 1396:4 (2018:1) using Markov-switching model. Considering that the Iranian Central Bank does not announce the precise production and inflation targets, the model estimation will be carried out based on the assumption of unobservable target variable. In this regard, for estimation of the two unobservable variables of nominal production growth and inflation, Bayesian Kalman filter will be employed. Then model will be stimated with markov switching approach in different rejime. The analysis of the model coefficients shows that the central bank during the recession assigned more weight to the nominal output growth variable and in the boom period more weight was assigned to the inflation gap variable.This illustrates the correct response of the central bank of Iran to these variables base of theoretical expectation. Therefore, in this paper and base on estimation results of nonlinear McCallum rule, the asymmetric behavior of the central bank with respect to the monetary reaction function is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nominal Feedback Rule
  • Mccallum Rule
  • Baysian kalman filter
  • Markov Switching