بررسی اثر شاخص‌های جهانی‏شدن و فساد بر اندازه دولت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

10.22084/aes.2020.19954.2930

چکیده

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی‏شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی‏شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده‏های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته­ها نشان می­دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی‌که در کشورهای کم‌درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به‌مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی‌که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم‏درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت­ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان­دهنده تأثیر فزاینده شاخص­های جهانی‌شدن بر اندازه دولت است. یافته­های پژوهش، نشان­دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم‌درآمد با واکنش بزرگ‌تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Globalization and Corruption on Government Size

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 1
  • Hamid Sepehr Doost 2
  • Asma Kiani 3
چکیده [English]

The process of economic growth and development depends on the extent to which the national economy interacts with the world economy and is affected by the process of globalization. In this regard, the size of the government has also undergone a great deal of change in the approach of accepting engagement with the issue of globalization and with the anomaly itself has increased the possibility of corruption, especially in developing countries. The purpose of the present study was to investigate the impact of business-financial openness on government size by emphasizing the Corruption Perceptions Index and comparing it in two groups of high-income and low-income countries over the period 2018–2006 using panel data. It is based on the FGLS approach. The findings show that improving the perception index of corruption has led to an increase in the size of government in high-income countries, while in            low-income countries it has reduced the size of government presence in the economy. Moreover, financial freedom has had a greater impact on government size in high-income countries than commercial freedom, and has resulted in a decrease in the size of government, while commercial freedom has no such effect. In the group of low-income countries, improving the perception of corruption, which indicates improved governance quality, has led to a decrease in the size of governments, but the effect of commercial and financial freedom on the size of the positive government reflects the increasing impact of globalization indicators on The size of the government. The findings indicate the asymmetric impact of commercial and financial freedom on government size in high-income countries. In spite of the asymmetric response of the government size in the two income groups to the perception of corruption index, the improvement in this index in the group of low-income countries has been associated with a larger response to the decline in government volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government size
  • Financial Openness
  • Trade Openness
  • Corruption Perception Index
  • Panel Data