بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22084/aes.2019.2838

چکیده

وجود تغییرات و شوک‌های متعدد در یک سیستم اقتصادی، آثار متعددی را بر روی متغیرهای درون­زا و بخش­های اقتصادی ایجاد می­کنند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی می­تواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارها و رفاه آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی به بررسی میزان انتقالات درآمدهای نفتی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل‌محاسبه‌ی پویا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد به‌منظور رسیدن به بیماری هلندی بهینه در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، میزان انتقالات درآمدهای نفتی در هر سال با نرخ ۱۰درصد باید افزایش یابد که این میزان افزوده می‌تواند در صندوق توسعه ملی نگهداری شود تا دوره‌های مختلف نیز بتوانند از درآمد نفتی به نحو بهینه از آن استفاده نمایند. در سناریوی عدم برابری نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایین‌تر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در این صورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل‌مبادله نسبت به بخش غیرقابل‌مبادله، می‌توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل‌مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of optimal transitions of oil revenues in different periods of time with the entry of Dutch disease in Iran with Dynamic Computable General Equilibrium

نویسندگان [English]

  • azam ghezelbash 1
  • Ahmad Seifi 2
  • Mahdi Khodaparast Mashhadi 2
2 Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

The existence of multiple shocks and changes in an economic system creates numerous effects on internal variables and economic sectors, and any changes in the production structure can be affect the external sector of the economy or the distribution of household incomes and their welfare. This study, with the hypothesis of Dutch disease, examines the amount of oil revenue transfers using the social accounting matrix and a meaningfully calculated general equilibrium approach. The results of the research show that in the scenario of equal interest rates and time  preference rate, the amount of oil revenues each year should be increased at a rate of 10%, which can be maintained at the National Development Fund, so that different periods can be used to optimize oil revenues for using it. In the disparity scenario of interest rates and time preference rates, only when the time preference rate should be much lower than the interest rate at the present time, due to the increasing consumption path and the increase in tradable goods cosuming to be exchanged relative to the non-exchangeable part, it can be the disease Dutch achieved the best. Otherwise, the Dutch disease will be worse off due to a reduction in the exchangeable part and an increase in imports.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management of Oil Revenue
  • Optimal Dutch Disease
  • Dynamic Computable General Equilibrium
  • Iran