تدوین چارچوب تهیه حساب‌های اقماری گردشگری منطقه‌ای در ایران

نویسنده

استادیار جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، پژوهشکده گردشگری

10.22084/aes.2019.19307.2888

چکیده

این تحقیق با هدف تدوین چارچوب روش‌شناختی و فرآیند عملیاتی تهیه حساب‌های اقماری گردشگری منطقه‌ای در ایران، از رویکرد تحلیلی-تطبیقی و مطالعات عمیق اسنادی و میدانی بهره جسته است. بر این اساس، با تبیین ساختار جداول حساب‌های اقماری گردشگری منطقه‌ای و معرفی منابع آماری مورد استفاده در سایر کشورها و سطح دسترسی به منابع آماری موجود در استان‌های ایران (به عنوان نمونه: استان خراسان رضوی)، منابع و شیوه گردآوری حساب‌های اقماری گردشگری منطقه‌ای در ایران را ارائه نموده است. بر اساس نتایج این تحقیق و به منظور تهیه این حساب‌ها برای استان‌های ایران، پیشنهاد می‌شود ابتدا از 10 جدول مورد هدف، تنها هفت جدول (جداول 1 الی 6 و جدول 10) تهیه شود و شیوه تهیه این حساب‌ها نیز بصورت مستقیم و مستقل از حساب‌های اقماری گردشگری در سطح ملی باشد. علاوه بر منابع آماری موجود، حداقل سه پیمایش بایستی برای تهیه این حساب‌ها صورت گیرد که عبارتند از: پیمایش‌های ملی/استانی تکمیل کننده طرح آمارگیری از گردشگران ملی، پیمایش از گردشگران برون مرزی ملی/استانی، پیمایش به منظور تعیین ضرایب تعدیل اطلاعات سازمانی. این حساب‌ها، ابزاری برای تحلیل‌های اقتصادی (بویژه ارزیابی اثر اقتصادی) در صنعت گردشگری منطقه‌ای است و ارتباطات تنگاتنگی با سایر حساب‌های اقتصادی (حساب‌های منطقه‌ای و جداول داده-ستانده منطقه‌ای) دارد. تشکیل شورای راهبردی تهیه حساب‌های اقماری گردشگری منطقه‌ای در سطح استان، امکان تهیه آمار و اطلاعات جامع و تدوین حساب‌های اقماری گردشگری را فراهم می‌آورد که متولی تهیه این آمار نیز معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

framework for regional tourism satellite accounts in Iran

نویسنده [English]

  • javad barati
ACECR
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a methodological framework and operational process for the constructing of regional tourism satellite accounts (RTSA) in Iran, using an analytical-comparative approach and deep documentary studies. Accordingly, by explaining the structure of the RTSA and introducing the statistical sources used in other countries and the level of access to statistics in the Iran provinces (for example, Khorasan Razavi province), the sources and methods of collecting regional tourism accounts in Iran has provided. Based on the results of this study and in order to provide RTSA for the provinces of Iran, it is suggested that from decuple tables only seven tables (Tables 1 to 6 and Table 10) should be prepared and the method of preparation of these accounts should be directly and independently of TSA. In addition to existing statistics sources, at least three surveys should be made for the preparation of these accounts, which include: National/Provincial surveys completing the survey of national tourists, surveys of national/provincial outbound tourists, surveys to determine the adjusting coefficients of organizational data. The RTSA are a tool for economic analysis (especially, economic impact) in the regional tourism industry and has interconnected with other economic accounts (SNA and regional IO tables). The establishment of a strategic council for the preparation of RTSA at the provinces makes possible the prepare of comprehensive statistics for preparation the RTSA, which is also provided by the sector od statistics in provincial Management and Planning Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite accounts
  • tourism
  • statistical sources
  • demand and supply
  • Khorasan Razavi province