تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22084/aes.2019.18477.2826

چکیده

بررسی تاثیر سیاست‌های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی می‌باشد. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) می‌باشد. همچنین متغیرهای جنسیت، تاهل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد بر اساس آمار صندوق بیمه‌بیکاری سازمان تامین اجتماعی دردوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده‌است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میزان مقرری بیمه‌بیکاری بطور معنی‌داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه‌بیکاری دارد، بطوریکه میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 می‌باشد. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. بطوریکه مردان، متاهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی‌دار نبوده است.
با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می‌توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری بر اساس رد شغل‌های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری بر اساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش‌های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survival analysis for the unemployment duration of Persons Covered by Unemployment Insurance in Iran (2013-2018)

نویسندگان [English]

  • azadeh davoudi 1
  • mahmoud hoshmand 2
  • seyed saeed malek sadati 2
1 Economic affairs
2 Ferdowsi University of Mashahd
چکیده [English]

The study of the impact of unemployment insurance policies on job incentives for unemployed people requires empirical studies. In this paper, the survivability in unemployment insurance has been investigated based on individual characteristics using survival analysis method. The focus of the research is on the impact of unemployment benefit and spell, which is then divided into five different categories of these two variables, along with the variables of gender, marital status, educational level, previous use Unemployment insurance and vocational training are also considered. The Analysis on the Survivability Function is based on Fund Social Security organization's data, during (January 2013 to June 2018).
The result of the Survival Survey illustration unemployment insurance benefit and spell significantly increases survive in unemployment insurance.
Also, the variables of gender, marital status and the duration of previous use of unemployment insurance in low unemployment benefit were significant. As men, married and those who have used less than previous unemployment insurance, are more likely to survive. On the other hand, variables of education, vocational education and age have no significant effect on the survival of individuals in unemployment insurance.
Considering the significant variables, It is recommended to optimize unemployment insurance to consider The downward trend of monthly unemployment insurance and reduced payment against proposed job rejection, the reduction in the length of payment based on the average of similar countries and design of efficient system in vocational education and employment centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival Analysis
  • Unemployment Insurance
  • Unemployment spell
  • Unemployment Insurance Benefit