دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. Rational Expectation House Price Bubbles in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24331.3302

سمیه پارسا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ مرضیه اسفندیاری


2. Effect of credit easing Policy on recovery of Iran's economy: Stochastic dynamic general equilibrium model approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


3. How Macroeconomic Variables in Iran Did Respond to Oil Sanctions: An Application of Bayesian TVP-SVAR Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.21994.3095

سمیه رزاقی؛ حسن حیدری


4. اثر تحریمهای اقتصادی بر صادرات ایران با استفاده از روش کنترل ساختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.22084/aes.2021.23030.3199

عبدالحمید عادلی؛ هادی غفاری؛ بیتا شایگانی


5. مخارج مالیاتی و عدم تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران: یک تحلیل منطقه ای در دوره 1388-1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23164.3212

علی نصیری اقدم؛ پریسا مهاجری؛ فاطمه میرجلیلی


6. برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرای قشم با استفاده از رویکرد مدل‌سازی انتخاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23668.3251

محمد محبی


7. کاربرد مدل بازی تکاملی انتقال ژنتیک برای تحلیل روابط تجاری استراتژیک در بازارهای هدف در راستای موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24094.3270

سرور چهرازی مدرسه؛ ابراهیم انواری؛ حسن فرازمند؛ احمد صلاح منش


8. آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان


9. برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستانده ملی؛ مطالعه موردی بندر شهید رجایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


10. الگوی انتقال تلاطم بلندمدت به بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده‌های مختلط (رویکرد GARCH-MIDAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24255.3291

امیر حسین منتظرحجت؛ عبدالمجید آهنگری؛ اقلیم تمری


11. بررسی تاثیر شاخص‌های ارزش کیفی و ساختارزمانی بازار بر فرمول قیمت‌ نفت خام ایران در بازار آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22084/aes.2021.24612.3318

سید عبداله رضوی


12. بررسی آثار سیاستهای بودجه ای خاص کاهش نابرابری مناطق در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/aes.2021.24921.3348

محسن افروخته؛ مجتبی الماسی؛ سهراب دل انگیزان


13. تأثیر شوک‌های نفتی بر درآمد‌های مالیاتی ایران با استفاده از مدل BVAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22084/aes.2021.23376.3229

حمید سپهردوست؛ سارا محتشمی؛ یعقوب فاطمی زردان


14. رابطه پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران با استفاده از الگوی غیر خطی NARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24941.3349

حمید لعل خضری؛ ملیحه آشنا


15. اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/aes.2021.25066.3359

حسن چنارانی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری؛ محمدجواد شریف زاده


16. سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24929.3346

محمدجواد خسروسرشکی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری


17. تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اتخاذ سیاست مالیات سبز در ایران با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22084/aes.2021.25078.3360

شاهرخ شاکرین؛ سیدنعمت اله موسوی؛ عباس امینی فرد


18. برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی


19. بررسی تاثیر قیمت حامل‌های انرژی بر سرمایه‌گذاری بنگاه های صنعتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22084/aes.2022.24723.3327

مجتبی عباس زاده؛ رضا روشن؛ ابراهیم حیدری


20. بررسی فشار بازار ارز و مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در دوران کمبود و وفور درآمدهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22084/aes.2021.23570.3243

محمدجواد خسروسرشکی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری


21. بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار ‏سیاست‌های پولی و مالی بر آن: کاربرد رویکرد ‏BEKK- VECH –VAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22084/aes.2022.25294.3372

فرزانه شالیاری؛ سید عزیز آرمن؛ احمد صلاحمنش


22. ارائه الگوی توسعه‌ی صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22084/aes.2022.25180.3365

مهدی حیدری؛ عزت اله عباسیان؛ محسن ابراهیمی