نویسنده = ���������� ���������� ����������
نگاهی دوباره به تورم در ایران: رویکرد VARX

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 99-121

10.22084/aes.2017.1882

سید عزیز آرمن؛ مجتبی قربان نژاد؛ وحید کفیلی


بررسی رابطه دو سویه بین حداقل دستمزد و بیکاری

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 221-236

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ مجتبی قربان نزاد