نویسنده = ���������� �������������� ��������
برآورد شاخص توهّم مالی در استان های ایران: رویکرد مدل تحلیل شاخص چندگانه - علل چندگانه (MIMIC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22084/aes.2022.25895.3420

محمد علی متفکرازاد؛ ناهید عاشوری؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت


بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 109-129

10.22084/aes.2016.1409

محمد علی متفکر آزاد؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا


بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده