نویسنده = ���������� ����������������
طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 35-68

محمدحسین قوام؛ جعفر عبادی؛ محمدی شاپور