نویسنده = ���������������� ����������
ارزیابی عوامل موثر بر تخریب محیط‌ زیست با استفاده از شاخص‌ آلودگی آب: مطالعه موردی ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 69-84

علی امامی میبدی؛ مرتضی خورسندی؛ بهنام مرشدی