نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش های ARDL و EGARCH

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 129-148

غلامرضا زمانیان؛ مهدی بهراد امین