نویسنده = ������ ������������ ����������
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت ایران با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 129-157

زهره شیرانی فخر؛ رحمان خوش اخلاق؛ علیمراد شریفی