نویسنده = �������������� ����������
بررسی آثار سیاستهای بودجه ای خاص کاهش نابرابری مناطق در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22084/aes.2021.24921.3348

محسن افروخته؛ مجتبی الماسی؛ سهراب دل انگیزان