نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران، یک تهدید یا فرصت برای بخش کشاورزی!؟

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 219-238

علیرضا علیپور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان