نویسنده = ���������� ��������������
تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 103-119

نادر مهرگان؛ محمدحسن فطرس؛ ابراهیم فرجی