نویسنده = ������������ ��������
تأثیر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 179-203

سید مرتضی افقه؛ مائده غرافی؛ مهدی بصیرت