نویسنده = ���������������� ��������
قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 1-25

10.22084/aes.2020.21307.3040

سیدضیاالدین کیالحسینی؛ اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان؛ زهرا رحیمی


سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان


تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 1-23

اکبر کمیجانی؛ سیدمنصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسین توکلیان