نویسنده = ������������ ����������������
مدل‎سازی سنجش آثار اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی "مطالعه موردی طرح‎های اشتغال‎زایی بنیاد برکت"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22084/aes.2022.25392.3382

ابوالفضل غفاری؛ علیرضا پورفرج؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ علیرضا کریمی