نویسنده = ������������ ���������������� ����������������