نویسنده = �������������� ������������
نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی


تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 159-185

کیومرث شهبازی؛ شهربانو نظرپور


بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست پولی با استفاده از رگرسیون کوانتایل

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 187-217

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ مهناز سرخوندی