نویسنده = ��������������������� ���������������� ��������