نویسنده = ���������������� ������
آزمون بیماری هزینه‌ای بامول در بخش آموزش ایران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1401، صفحه 203-231

10.22084/aes.2021.24122.3275

عزت اله عباسیان؛ ابراهیم التجائی؛ سحر جهانیان