نویسنده = �������������������� ����������������
سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی در قالب الگوی DSGE متناسب با اقتصاد نفتی (مورد ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22084/aes.2021.24929.3346

محمدجواد خسروسرشکی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری