نویسنده = ������������ ��������
محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی با رویکرد حداکثر‌سازی بهره‌وری آب آبیاری

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22084/aes.2017.1803

رقیه پوران؛ حسین راغفر؛ عبدالرسول قاسمی؛ فاطمه بزازان


بررسی رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری در ایران طی برنامه های اول تا چهارم توسعه

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 59-79

حسین راغفر؛ میترا باباپور؛ محدثه یزدانپناه