نویسنده = ������ �������� ���������������� ����������
بررسی اثر نوسانات ارزی بر الگوی صادراتی ایران (رهیافت غیر خطی، مارکف-سویچینگ)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 219-246

علیرضا کازرونی؛ الناز حسن نژاد دانشمند؛ امید منیعی