نویسنده = ������������ ����������
اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی